K29 Transaktioner med närstående

Närståenderelationer

Koncernens försäljning till intresseföretag uppgick till 6 miljoner kronor (4). Koncernens inköp från intresseföretag uppgick till 23 miljoner kronor (18). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Utöver vad som angivits i not K4, Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare samt i beskrivningen av styrelsen har inga transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.