K10 Finansnetto

 

2020

2021

Ränteintäkter

335

316

Utdelningar

5

2

 

 

 

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

195

348

Vinst vid avyttring av finansiella tillgångar

599

174

Andra finansiella intäkter

30

37

Finansiella intäkter

1 163

877

 

 

 

Räntekostnader

–1 001

–945

 

 

 

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

–10

–33

Valutakursförändringar

–5

–33

Andra finansiella kostnader

–96

–60

Finansiella kostnader

–1 110

–1 071

 

 

 

Finansnetto

54

–194

Ränteintäkter och räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –629 miljoner kronor (–666). Ingen ineffektivitet i kassaflödessäkringarna har påverkat årets resultat (0). För vidare information om värderingsprinciper för finansiella instrument, se not K28.

Redovisningsprinciper

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, ränteintäkter och räntekostnader på ränteswappar som nettoredovisas som räntekostnad. Kreditförluster på finansiella tillgångar redovisas i årets resultat, liksom valutakursvinster och valutakursförluster hänförliga till säkringsinstrument.