M22 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2020

2021

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

0

0

Summa enligt balansräkningen

0

0

Summa enligt kassaflödesanalysen

0

0

Betald och erhållen ränta och utdelning

2020

2021

Erhållen utdelning

738

2 818

Erhållen ränta

396

260

Erlagd ränta

–481

–503

Totalt

654

2 575

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2020

2021

Förändring i värdet av finansiella instrument

–102

–143

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–330

–58

Vinst och förlust vid avyttring bolag och aktieinnehav

2 243

2 759

Avsättningar till pensioner

–34

–62

Övriga avsättningar

15

–165

Övrigt

–2 205

–290

Totalt

–413

2 041