IF9 Miljöavtryck

Koldioxid och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp (CO2). Under 2021 fanns 225 planer för miljöförbättringar (EIP) inom Sandvik. Planerna omfattar de områden som anses mest materiella för varje affärsområde och många var relaterade till CO2-utsläpp och avfall. Produktionsanläggningen Katowice i Polen återvinner energi från vissa processer för användning i andra vilket har minskat energikonsumtionen med 25 procent. I Västberga har värmepumpar installerats vilka skickar överskottsvärme från processerna till ett fjärrvärmesystem för användning av Stockholms stad. Förbättrad isolering i byggnaderna, LED-belysning och solpaneler på taken är andra exempel på initiativ.

Ett av vår hållbarhetsmål för 2030 är att halvera koldioxidutsläppen. 2021 minskade vi koldioxidutsläppen med 16,4 procent till 234 kton vilket är väl i linje med vad som behövs för att uppnå 2030-målet. Minskningen berodde till stor del på inköp av fossilfri energi utanför Europa, med störst effekt för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Våra europeiska produktionsanläggningar har köpt fossilfri elektricitet sedan 2013. Detta har lett till en minskning av de årliga utsläppen med cirka 183 000 ton, baserat på 2021 års resultat.

Fördelning av energiförbrukning

Cirkeldiagram som visar energiförbrukning fördelat på energikälla. Top 3 är: Elektricitet 61 %, Naturgas 20% och Gasol 7 %. (tårtdiagram)
Energiförbrukning

Energiförbrukning (TJ)

2020

2021

Icke förnybara bränslen

2 385

2 563

Bensin

135

132

Diesel

293

303

Gasol

495

497

Naturgas

1 416

1 514

Eldningsolja

45

117

 

 

 

Förnybara bränslen

27

36

Etanol

2

2

HVO

24

23

Biogas

0

10

Total energi från bränslen

2 411

2 599

 

 

 

El från elnätet

4 307

4 475

Egen förnybar elektricitet

10

15

Köpt värme och ånga

267

283

Såld värme

–38

–34

Total elektricitet, värme och ånga

4 547

4 738

Total energiförbrukning

6 958

7 337

Energiintensitet

Total energianvändning i relation till försäljning

2020

2021

GJ/MSEK

81

74

CO2-utsläpp 2017–2021, ton

Stapeldiagram som visar minskning av CO2-utsläpp 2017–2021 i ton (stapeldiagram)

Energiförbrukning per affärsområde

Cirkeldiagram som visar fördelningen av energiförbrukning mellan affärsområdena. Sandvik Materials Technology står för 51 % av förbrukningen. (tårtdiagram)
Koldioxidutsläpp

Växthusgaser (kton CO2)

2020

2021

Scope 1

147

152

Scope 2 (platsbaserat)

239

265

Initiativ för att använda elektricitet med låga utsläpp

–107

–183

Scope 2 (marknadsbaserat)

132

82

Brutto totalt (platsbaserat)

387

418

Netto totalt (marknadsbaserat)

280

234

Den största anledningen till skillnader mellan faktorerna för platsbaserat och marknadsbaserat kommer från inköp av elektricitet med låga utsläpp för våra europeiska verksamheter. Under 2021 använde Sandvik 1 101 (974) GWh el från elnätet i Europa. Vi köpte ursprungsgarantier för all fossilfri el som inköptes till våra europeiska enheter och förnybara elcerti kat (I-Rec) utanför Europa .

CO2-utsläpp per affärsområde

Cirkeldiagram som visar fördelningen av CO2-utsläpp mellan affärsområdena (tårtdiagram)
Utsläppsintensitet

Netto totalt CO2-utsläpp i relation till försäljning

2020

2021

ton/MSEK

3,2

2,4

Övriga luftutsläpp

Övriga utsläpp till luft (ton)

2020

2021

NOx

166

193

SOx

2

8

Flyktiga organiska föreningar (NMVOC)

29

13

Övriga utsläpp till luft beräknades utifrån rapporterad användning av fossilt bränsle. Förutom de rapporterade värdena i tabellen ovan så genererar stålverken uppskattningsvis 145 ton NOx och 31 ton SOx per år.

Vatten

Omkring 90 procent av vår tillverkning sker i områden med god tillgång till vatten. Vi övervakar ändå vattenanvändningen och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av kylvatten för att minska behovet av färskvatten.

Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Vatten och utloppsvatten

Vattenuttag (1 000 m3)

 

2020

2021

 

 

 

 

 

Färskvattenuttag per källa

Alla områden

Vatten­bristområden

Alla områden

Vatten­bristområden

Ytvatten

4 036

0

4 612

6

Grundvatten

1 090

103

1 046

69

Tredje part

2 095

20

2 064

50

Regn

18

9

11

3

Totalt uttag

7 239

131

7 733

127

Vattenutsläpp (1 000 m3)

 

2020

2021

 

 

 

 

 

Vattenutsläpp per mottagare

Alla områden

Vatten­bristområden

Alla områden

Vatten­bristområden

Ytvatten

1 377

0

1 423

0

Färskvatten

809

0

863

0

Övrigt vatten

569

0

560

0

 

 

 

 

 

Grundvatten

452

0

480

0

Färskvatten

3

0

3

0

Övrigt vatten

448

0

477

0

 

 

 

 

 

Tredje part

5 410

131

5 830

127

Färskvatten

5 231

131

5 652

127

Övrigt vatten

179

0

178

0

Totalt

7 239

131

7 733

127

Vattenintensitet

Vatten totalt i relation till försäljning

2020

2021

m3/MSEK

84

78

Vatten ingår inte i Sandviks produkter. Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten oundvikligen att dunsta och förångas. I förhållande till produktion och totala vattenvolymer är de förångade volymerna obetydliga. Det finns inga steg i våra tillverkningsprocesser som skulle kunna orsaka irreversibla föroreningar av vattnet som används. Allt vatten som vi använder släpps tillbaka efter nödvändig behandling, antingen i våra egna eller tredje parts reningsverk. För de största tillverkningsenheterna kontrolleras användning och utsläpp av vatten noggrant och enligt gällande tillstånd. Inga betydande incidenter relaterat till vatten rapporterades.

Avfall

Användning, återanvändning, rekonditionering och återvinning

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall. Det största avfallsinflödet sker i olika former av metallråvara. Våra produkter förädlas genom metallhantering. Metallråvara kan smältas ner och användas många gånger utan att kvaliteten påverkas, vilket skapar goda förutsättningar för cirkulär materialhantering. Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter och köper lika mycket återvunnet material. Vi samlar in och sorterar metallavfall från vår produktion för att återanvända materialet. Vi har återköpsprogram med våra kunder för att samla in och återanvända material i vår produktion. Avfall som genereras utanför vår produktion, som förpackningar, hanteras av tredje part som ansvarar för att de sorteras ordentligt. Alla medarbetare och entreprenörer är ansvariga för att korrekt sortera och bortskaffa avfall på anläggningarna.

Det totala avfallet ökade med 8 procent till 352 000 ton. Ökningen beror på oregelbundna avfallslastningar inom stålproduktionen men är även en följd av ökade aktivitetsnivåer.

Vi reviderade vårt avfallsmål för 2030 under 2021 och formulerade det som ”Minst 90 procent cirkularitet för förpackningar, produkter och avfall”. Avfallscirkularitet definierades som återanvänt och återvunnet avfall i förhållande till det totala avfallet. Sandvik har satt globala och regionala mål för minskat avfall till deponi och ökad återvinning av avfall. Vi kommer att börja rapportera i enlighet med det omformulerade målet från och med 2022. Avfallsrelaterad data ingår i vår kvartalsvisa miljörapportering.

Under 2021 återvann 11 (18) Sandvik-anläggningar 100 procent av sitt avfall. Det minskade antalet anläggningar orsakades av en mer detaljerad avfallsrapportering. Energiåtervinning räknades som avfall till återanvändning under 2020 men som icke-cirkulärt med den nya rapporteringsmetoden. Sandvik återvinner både stål och hårdmetall.

Avfallskategori och metod för bortförsel (tusen ton)

Avfallskategori och metod för bortförsel (kton)

2020

2021

Farligt avfall

33

36

Cirkulärt avfall

14

14

Icke-cirkulärt avfall

17

22

 

 

 

Ofarligt avfall

294

315

Cirkulärt avfall

36

46

Icke-cirkulärt avfall

258

270

Totalt avfall

327

352

Avfall exklusive slagg till deponi och avfallsdammar.

70

87

Metoderna för avfallshantering har utformats efter Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 om transport av avfall av den 14 juni 2006. Dessa definitioner tillämpas av våra rapporterande enheter. Fastställande av metod för bortforsling varierar inom företaget men baseras i huvudsak på information från företaget som sköter avfallshanteringen.

Avfallsintensitet

Total mängd genererat avfall i relation till försäljning

2020

2021

ton/MSEK

3,8

3,5


Totalt avfall per affärsområde

Cirkeldiagram som visar fördelningen av avfall mellan affärsområdena (tårtdiagram)

Redovisningsprinciper

Miljödata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem och rapporteringen sker kvartalsvis för miljörelaterade nyckeltal. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. Data för energi och utsläpp av växthusgaser beräknas utifrån inrapporterad konsumtionsdata. Omvandlingsfaktorerna fastställs i våra EHS-definitioner som finns i dokumentationen för styrsystemet. Dessa faktorer för scope 1 kommer från det svenska naturvårdsverket. För scope 2 härleds platsbaserade utsläpp från användningen av el från rapporterad förbrukning som omvandlas med utsläppsfaktorer enligt listan i GHG-protokollets beräkningsverktyg för växthusgaser, version 4.8. Ett undantag gäller amerikanska företag där det amerikanska naturvårdsverkets Power Profiler-verktyg används för att bättre ta hänsyn till skillnader i koldioxidavtryck inom landets olika elnät. För de marknadsbaserade utsläppen används specifika utsläppsfaktorer, om sådana finns tillgängliga, och i övrigt samma faktorer som för platsbaserade utsläpp.

I den data som presenteras för vattenutsläpp har uppdelningen av data i enlighet med GRI Standard 303-4 utförts genom att vi använder en fördelningsnyckel, där en sådan kan erhållas från enheterna. Fördelningsnyckeln anger hur utsläppt vatten förbrukas. Fördelningsnyckeln hämtades från de största produktionsenheterna i slutet av 2019 och tillämpas på data från både 2020 och 2021. Varje enhet har angivit en uppskattad uppdelning av sitt utsläppta vatten. Där ingen sådan uppdelning kunde uppges har det rapporterade vattenuttaget rapporterats som färskvatten till tredje part. Vid definitionen av vattenstress så har de större produktionsenheterna själva definierat om de uppfyller kriterierna för område med vattenstress utifrån den definition som anges i GRI:s Standard 303. Allt vatten anses vara färskvatten när det ingår i våra produktionsprocesser.