Ägarstruktur och årsstämma

Ägarstruktur

Per den 31 december 2021 uppgick Sandviks aktiekapital till 1 505 263 107,60 kronor och antalet aktier till 1 254 385 923. Vid årets slut hade Sandvik cirka 129 900 aktieägare och AB Industrivärden var största ägare med cirka 13,4 procent av aktiekapitalet. Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 44 procent av investerare utanför Sverige.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. På årsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt avseende bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och, i förekommande fall, Koden.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid som föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i Sandviks stämmor och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Enligt bolagsordningen har styrelsen också möjlighet att besluta om att låta aktieägarna utöva sin rösträtt genom poströstning före en stämma.

Alla aktier i Sandvik har samma rösträtt med en röst per aktie.

Årsstämma 2021

Sandviks årsstämma 2021 (foto)

I samband med Sandviks årsstämma 2021 arrangerades ett digitalt event för aktieägarna.

Vid årsstämman den 27 april 2021 deltog aktieägare som representerade 55,55 procent av aktiekapitalet och rösterna. På grund av covid-19-pandemin, och i enlighet med tillfällig lagstiftning tillämplig 2021, hölls årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje parter. Istället fick aktieägarna endast utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Dock anordnade bolaget ett digitalt event för aktieägarna inför stämman, där aktieägarna fick lyssna på presentationer av verkställande direktören och koncernchefen samt styrelsens ordförande och fick ställa frågor.

Information om de beslut som fattats offentliggjordes så fort utfallet av poströstningen slutligt hade bekräftats. Stämman beslutade bland annat om följande:

  • Utdelning om 6,50 kronor per aktie (bestående av ordinarie utdelning om 4,50 kronor och en extra utdelning om 2,00 kronor)
  • Nyval av Andreas Nordbrandt som styrelseledamot och omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn samt omval av Johan Molin som styrelsens ordförande
  • Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor
  • Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  • Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
  • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget
  • Ändringar i bolagsordningen, bl a för att möjliggöra poströstning före bolagsstämma

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se home.sandvik.

Tio största aktieägarna

31 december 2021, %

 

AB Industrivärden

13,4

Alecta Pensionsförsäkring

4,5

BlackRock

3,4

Swedbank Robur Fonder

3,2

Vanguard

2,8

Lundbergföretagen AB

2,7

SEB Fonder

1,9

Fidelity International

1,6

Norges Bank

1,5

Handelsbanken Fonder

1,4

Källa: Monitor, Modular Finance AB

Årsstämma 2022

Nästa årsstämma kommer att hållas den 27 april 2022. Mer information finns i kallelsen till stämman och på home.sandvik.