M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Moderbolagets redovisade pensionsskuld uppgick till 242 miljoner kronor (303). Moderbolagets PRI-pensioner säkerställs genom en egen pensionsstiftelse, Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige, vari Sandvik AB och ett flertal svenska dotterföretag ingår. Underskottet har skuldförts i bolagen. Moderbolagets förpliktelser utgörs främst av ITP–planen.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2020

2021

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

2 595

2 620

Förvaltningstillgångar

1 594

1 864

Underskott i stiftelsetillgångar

699

513

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

–303

–242