M18 Långfristiga räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande skulder förfaller enligt följande:

 

2020

2021

 

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Skulder till koncernföretag

1

1

1

1

Övriga skulder1)

4 976

6 369

11 345

7 127

7 999

15 126

Totalt

4 977

6 369

11 346

7 127

8 000

15 127

1)

Övriga skulder utgörs i huvudsak av obligationslån.