Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sandvik AB (publ), org.nr 556000–3468

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sandvik AB (publ) för år 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar, och bolagsstyrningsrapporten är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Sandvik bedriver sin verksamhet via legala enheter i ett stort antal länder. Operativt är verksamheten organiserad i divisioner som alla ingår i någon av koncernens fyra affärsområden. Som stöd för den operativa verksamheten i divisionerna finns gemensamma funktioner på olika nivåer i koncernen.

I syfte att utforma en ändamålsenlig revision har vi uppdaterat vår förståelse kring hur koncernens verksamhet är organiserad, om viktiga system och processer samt de interna kontroller som finns för att ge styrelse och ledning trygghet i att den finansiella rapporteringen håller en hög precision. För det ändamålet har vi genomfört intervjuer med ledande befattningshavare på olika nivåer i koncernen och ledare för koncernfunktioner samt tagit del av rapporter, policys, instruktioner och planerings- och styrningsdokument. Vi har även haft en regelbunden dialog med internrevisions- och intern kontroll-funktionerna på koncernnivå för att dela med oss av relevant information och koordinera aktiviteter om och när det har bedömts relevant.

Med allt detta som utgångspunkt har vi, för att kunna bedöma koncernredovisningen som helhet, beslutat att de 80-talet rapporterande enheter som vi bedömt vara viktigast ska ingå i koncernrevisionen. De flesta dotterbolag i koncernen omfattas dessutom av revision enligt lokala lagkrav. Det centrala teamet ansvarar för att granska ett antal gemensamma system, processer, transaktionsflöden och funktioner inklusive moderbolagets egna räkenskaper. De lokala teamen har ansvar för att granska de poster som kommer av den operativa verksamheten i respektive enhet och som härrör från den lokala produktionen och försäljningen.

Vi har beaktat covid-19 och dess påverkan på vår revision och utformat våra granskningsåtgärder för att möta nya och/eller förändrade risker i revisionen. Vi har sammantaget kunnat utföra vår revision även om pandemin har medfört ändrade arbetsformer och ökad användning av digitala verktyg för kommunikation och insamling av revisionsbevis.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning påverkas av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet. Med hjälp av dessa väsentlighetstal och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Särskilt betydelsefullt område:
Tidpunkt för intäktsredovisning

Koncernen tillverkar och säljer produkter och tjänster till kunder i hela världen. Försäljningen sker huvudsakligen via egna distributionskanaler. Försäljningsavtalen innehåller olika leverans- och avtalsvillkor och tidpunkten för när väsentliga leveransåtaganden är uppfyllda varierar även om det oftast sker vid ett specifikt tillfälle.

Koncernen har analyserat sina olika försäljningsavtal och tagit ställning till i vilken eller vilka perioder som en försäljningstransaktion ska redovisas som intäkt.

Upplysningar i noterna K2, K3 och M2 ger ytterligare information om hur koncernen redovisar sina intäkter.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Kartlagt och utvärderat utvalda system och processer för intäktsredovisning samt testat ett urval av nyckelkontroller.
 • Utvärderat om bolagets redovisningsprinciper stämmer överens med IFRS.
 • Testat ett urval av försäljningstransaktioner för att pröva om de redovisas enligt koncernens principer.
 • Utfört dataanalys för att identifiera och utvärdera ett urval av manuella och automatiska bokföringstransaktioner.
 • Testat lämnade notupplysningar mot bokföring och annan räkenskapsinformation.

Särskilt betydelsefullt område
Värdering av goodwill samt immateriella anläggningstillgångar med en obestämd nyttjanderättsperiod inklusive förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Merparten av Sandviks immateriella tillgångar har förvärvats externt, främst genom företagsförvärv, och uppgår sammantaget till väsentliga belopp. Tillgångar med obestämbar livslängd som exempelvis goodwill skrivs inte av. Istället görs ett årligt test av om bokförda värden på dessa tillgångar för en kassagenererande enhet fortsatt kan motiveras. Sandvik har förvärvat flera verksamheter under 2021 med väsentliga immateriella tillgångar.

Det finns ett antal moment där ledningens bedömningar och uppskattningar om framtida utfall är avgörande för redovisningen i samband med förvärv. Detta är viktigt inte minst i samband med nedskrivningsprövningen där ledningens bedömning av tillgångarnas förmåga att långsiktigt generera framtida kassaflöden avgör värdet.

I not K13 finns ytterligare information om koncernens immateriella tillgångar samt väsentliga antaganden som använts vid nedskrivningsprövningen. I not K31 finns ytterligare information om förvärvade bolag samt tillämpade redovisningsprinciper och identifierade immateriella anläggningstillgångar.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Testat koncernens modell för nedskrivningsprövning samt utvärderat väsentliga antaganden som använts för att fastställa prognostiserade kassaflöden och diskonteringsräntor vid beräkningen av tillgångarnas nyttjandevärden. I utvärderingen har vi jämfört med verksamheternas historik, koncernens prognoser och strategiska planering samt med externa datakällor där det varit möjligt och relevant.
 • Utvärderat om förvärvsanalyser för de väsentligaste förvärven under året möter kraven enligt IFRS och har upprättats enligt vedertagen praxis samt bedömt om väsentliga antaganden som använts för att fastställa värden på förvärvade tillgångar är rimliga. Vi har involverat värderingsspecialister i vårt arbete.
 • Testat lämnade notupplysningar mot bokföring och annan räkenskapsinformation.

Särskilt betydelsefullt område
Värdering av varulager

Sandvik har betydande lager av råvaror, reservdelar och produkter i arbete vid sina produktionsenheter och färdigvaror i första hand vid sina säljenheter. Lagervärdet uppgår sammantaget till väsentliga belopp och värderingen av varulagret är viktig för att bruttovinsten ska vara rättvisande.

Det är krävande att göra en korrekt redovisning av anskaffningskostnaden när inköps-, tillverknings- och logistikprocesser är komplexa. Vid fastställande av produktkalkyler finns ett antal avvägningar som behöver göras av företagsledningen som har påverkan på de redovisade värdena. Det handlar bland annat om att göra bedömningar avseende normalproduktionsvolymer, valutakurser, råmaterialpriser samt allokeringsnycklar för andra direkta och indirekta kostnader. För färdigvaror behöver bedömning göras av om produkterna utsatts för inkurans och hur säljbara de är. Slutligen finns en komplexitet i att kontrollera och mäta volymer, inte minst av råmaterial och produkter i arbete, samt i att eliminera effekter från koncerninterna transaktioner.

Av noterna K18 och M14 framgår bolagets principer för värdering av varulager och ytterligare information om balansposten.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Kartlagt och utvärderat utvalda system och processer för lagerredovisningen samt testat ett urval av nyckelkontroller för fastställande av lagervolymer och för fastställande av bokförda värden.
 • Stickprovsvis testat råmateriallager mot faktiska inköpspriser, utvärderat rimligheten i produktkalkyler för produkter i arbete och färdigvarulager
 • Deltagit i inventeringar vid ett stort antal lagerplatser samt testat periodisering av in- och utleveranser.
 • Tagit del av bolagets övervakande kontroller av trögrörlighet samt bedömningar av inkurans samt nettoförsäljningspriser.
 • Testat lämnade notupplysningar mot bokföring och annan räkenskapsinformation.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–46 och 154–156, samt den lagstadgade hållbarhetsrapporten och hållbarhetsredovisningen på sidorna 7–9, 14–17, 68–70 och 142–152. Den andra informationen består även av ersättningsrapporten som vi förväntar oss få tillgång till efter datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sandvik AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av Esef-rapporten

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för Sandvik AB (publ) för år 2021.

Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet.

Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten #[checksumma] upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.

Grund för uttalanden

Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sandvik AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Esef-rapporten har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer nödvändig för att upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra granskningsåtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om att Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 och en avstämning av att Esef-rapporten överensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida Esef-rapporten har märkts med iXBRL som möjliggör en rättvisande och fullständig maskinläsbar version av koncernens resultat-, balans- och eget kapitalräkningar samt kassaflödesanalysen.

PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, utsågs till Sandvik AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 27 april 2021 och har varit bolagets revisor sedan 27 april 2018.

Stockholm den 11 mars 2022

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor 

Anna Rosendal
Auktoriserad revisor