Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor understryks i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer där vi uttrycker vårt stöd för bland annat deklarationen om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN: s Guiding Principles on Business and Human Rights. Sandviks uppförandekod, understödd av våra kärnvärden, ger också vägledning för att identifiera, förebygga och motverka risker relaterade till mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor.

För att minska riskerna för brott mot mänskliga rättigheter arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa efterlevnad av nationell lagstiftning och internationellt överenskomna normer och bestämmelser för mänskliga rättigheter. Vi utvärderar regelbundet våra standarder och rutiner för att identifiera, förebygga och motverka negativa effekter på de mänskliga rättigheterna i koncernens verksamhet och i vår värdekedja. Vårt arbete med mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor är integrerat i våra ordinarie processer och förfaranden på olika sätt, till exempel i vårt arbete med en hållbar leveranskedja, vårt säkerhetsarbete och i arbetet för mångfald och inkludering. Vi har nolltolerans för tvångsarbete, slavarbete och barnarbete.

Vi stöder barns rättigheter och rätten till utbildning. Alla medarbetare har rätt att, om de så väljer, gå med i en fackförening och omfattas av ett kollektivavtal. Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller mobbning och tror på en diversifierad personalstyrka där det inte förekommer någon form av diskriminering till följd av könsidentitet, etnicitet, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, civilstånd, socialgrupp eller andra egenskaper.