GRI

K2 Segmentsrapportering

Uppgifter per affärsområde, kvarvarande verksamhet

2020

SMR1)

SRP1)

SMM

SMT

Other operations

Koncern-
gemensamt

Elimineringar

Koncernen totalt

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

Externa intäkter

33 572

6 459

32 477

13 598

297

86 404

Interna intäkter

9

323

327

–659

Totalt

33 579

6 462

32 799

13 925

297

–659

86 404

Andelar i intresseföretags resultat

2

4

6

Resultat före finansiella poster och skatt

6 400

990

4 606

492

–578

–694

11 216

Finansnetto

54

Årets skattekostnad

–2 517

Årets resultat

6 451

982

4 550

486

–579

–696

8 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

27 900

6 149

37 980

15 125

84

1 446

88 685

Andelar i intresseföretag

89

174

-

244

508

Summa tillgångar

27 990

6 149

38 153

15 125

84

1 691

89 192

Ofördelade tillgångar

29 575

Totala tillgångar

118 767

Skulder

8 646

2 211

8 748

3 804

115

1 072

24 594

Ofördelade skulder

29 299

Totala skulder

 

 

 

 

 

 

 

53 894

Investeringar i anläggningar

–642

–80

–1 876

–516

0

–83

–3 197

Avskrivningar

–1 521

–198

–2 700

–838

–1

–256

–5 515

Nedskrivningar

–286

–116

48

2

–98

–450

Övriga icke kassaflödes- påverkande poster

–727

–75

918

383

507

16

1 022

1)

Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

2021

SMR

SRP

SMM

SMT

Other operations

Koncern-
gemensamt

Elimineringar

Koncernen totalt

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

Externa intäkter

41 409

7 610

36 681

13 405

99 105

Interna intäkter

17

1

413

442

–873

0

Totalt

41 427

7 610

37 094

13 847

–873

99 105

Andelar i intresseföretags resultat

8

9

–21

–4

Resultat före finansiella poster och skatt

8 220

1 255

8 058

1 379

–257

18 654

Finansnetto

67

–27

–48

–5

–2

–194

Årets skattekostnad

–3 967

Årets resultat

8 286

1 228

8 007

1 374

–260

14 493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

47 501

7 224

61 407

17 260

1 173

134 565

Andelar i intresseföretag

154

192

249

595

Summa tillgångar

47 655

7 224

61 599

17 260

1 422

135 161

Ofördelade tillgångar

 

 

20 033

Totala tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

155 193

Skulder

13 841

2 902

10 771

4 475

1 373

33 363

Ofördelade skulder

44 714

Totala skulder

 

 

 

 

 

 

 

78 078

Investeringar i anläggningar

–912

–112

–2 035

–494

–26

–3 578

Avskrivningar

–1 998

–191

–2 818

–842

–202

–6 051

Nedskrivningar

–4

–39

99

56

Övriga icke kassaflödes- påverkande poster

–2 015

–634

–1 022

–185

1 517

–2 339

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor. För uppgifter om förvärv av rörelse se not K31.

Uppgifter per land, kvarvarande verksamhet

Externa intäkter per land

2020

2021

USA

13 076

13 566

Australien

7 404

8 857

Kina

7 315

8 166

Tyskland

5 837

6 642

Kanada

3 574

4 953

Sverige

3 259

3 722

Sydafrika

2 655

3 703

Italien

2 943

3 588

Ryssland

3 583

3 584

Indien

2 275

3 110

Mexiko

2 392

2 964

Frankrike

2 349

2 611

Storbritannien

2 515

2 271

Brasilien

1 454

1 912

Japan

1 843

1 872

Indonesien

1 406

1 854

Chile

962

1 331

Österrike

1 117

1 320

Polen

967

1 162

Finland

970

1 107

Spanien

984

1 063

Korea

957

1 053

Ghana

1 027

990

Kazakstan

629

946

Norge

973

889

Övriga länder

13 938

15 869

Totalt

86 404

99 105

Intäkterna har fördelats per land baserat på var kunderna finns.

Anläggningstillgångar per land

2020

2021

USA

8 964

26 798

Sverige

13 151

12 802

Luxemburg

8 149

Frankrike

4 330

4 303

Tyskland

3 904

3 851

Österrike

2 524

2 634

Kina

1 598

2 479

Finland

2 213

2 203

Storbritannien

1 940

2 089

Indien

1 489

1 793

Kanada

1 297

1 763

Australien

857

1 533

Tjeckien

980

1 099

Polen

254

747

Schweiz

342

737

Övriga länder

4 028

4 745

Totalt

47 871

77 725

Anläggningstillgångarna har fördelats per land baserat på var tillgångarna finns. Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar.

Redovisningsprinciper

Rörelsesegmentrapportering

Sandviks verksamhet är organiserad på det sätt att koncernens högste verkställande beslutsfattare, det vill säga koncernchefen, följer upp det resultat, avkastning och kassaflöde som koncernens olika varor och tjänster genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt behov av resurser till koncernchefen. Då koncernchefen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån de varor koncernen tillverkar och säljer och de tjänster som tillhandahålls, utgör dessa koncernens rörelsesegment.

Koncernens verksamhet är organisatoriskt uppdelad i ett antal affärsområden baserat på produkter och tjänster. Även marknadsorganisationen avspeglar denna struktur.

Segmentinformation lämnas i enlighet med IFRS 8 endast för koncernen.

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av ränte- och utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella placeringar, räntekostnader, förluster vid avyttring av finansiella placeringar, skattekostnader och vissa administrationskostnader. Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är skattefordringar och skatteskulder, finansiella placeringar och finansiella skulder.