GRI

Koncernens balansräkning

MSEK

Not

31 dec 2020

31 dec 2021

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

K13

21 004

47 809

Materiella anläggningstillgångar

K14

23 975

26 076

Nyttjanderättstillgångar

K15

2 891

3 840

Andelar i intresseföretag och joint ventures

K16

508

595

Finansiella tillgångar

 

81

94

Uppskjutna skattefordringar

K11

4 098

3 458

Långfristiga fordringar

K17

2 598

3 270

Summa anläggningstillgångar

 

55 155

85 143

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

K18

21 473

29 910

Kundfordringar

K19

12 369

17 341

Skattefordringar

K11

676

1 158

Övriga fordringar

K20

4 519

6 748

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

822

1 308

Likvida medel

 

23 752

13 585

Tillgångar som innehas för försäljning

K32

361

323

Summa omsättningstillgångar

 

63 973

70 374

Summa tillgångar

 

119 128

155 517

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

 

7 678

7 678

Reserver

 

2 274

6 145

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

 

53 624

61 872

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

65 081

77 200

Innehav utan bestämmande inflytande

 

1

132

Summa eget kapital

K21

65 082

77 332

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Avsättningar för pensioner

K22

8 822

6 904

Räntebärande skulder

K23, K28

13 536

23 646

Uppskjutna skatteskulder

K11

2 059

2 988

Övriga avsättningar

K24

1 409

1 390

Övriga skulder

K25

274

971

Summa långfristiga skulder

 

26 099

35 900

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

K23, K28

4 352

10 704

Leverantörsskulder

 

6 974

11 907

Skatteskulder

K11

2 695

2 820

Övriga skulder

K25

4 077

6 306

Övriga avsättningar

K24

3 381

2 516

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

K26

6 297

7 924

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

K32

171

107

Summa kortfristiga skulder

 

27 947

42 285

Summa skulder

 

54 046

78 185

Summa eget kapital och skulder

 

119 128

155 517