K1 Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Sandvik AB, organisationsnummer 556000–3468, (moderbolaget) och dess dotterföretag, gemensamt utgör de koncernen med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Box 510, 101 30 Stockholm. Koncernen inkluderar även andelar i intresseföretag.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK), vilket även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Därmed presenteras de finansiella rapporterna i SEK, alla belopp är i miljoner kronor, om inte annat anges. På grund av avrundningar summerar belopp och beräkningar i tabellerna exakt i de finansiella räkningarna och noter.

Redovisningsprinciper presenteras i denna not eller i samband med den not som beskrivs.

Redovisningsprinciper

Symbolen och rubriken visar var redovisningsprinciper finns beskrivna i respektive not.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har rekommendationen RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av Rådet för finansiell rapportering tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i not M1 under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

De finansiella rapporterna omfattar sidorna 46–136 i den (PDF:) tryckta årsredovisningen. Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 10 mars 2022. Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar fastställs på årsstämman den 27 april 2022.

Beräkningsgrunder

Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. Kvittning av fordringar och skulder och av intäkter och kostnader görs endast om detta krävs eller uttryckligen tillåts i en redovisningsrekommendation.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Företagsledningens bedömningar vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare nedan.

Med händelser efter balansdagen avses både gynnsamma och ogynnsamma händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag då de finansiella rapporterna undertecknas av styrelsens ledamöter. Upplysningar lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som inte har tagits i beaktande när balans- och resultaträkningarna fastställs. Endast sådana händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen beaktas vid räkningarnas fastställande. De nedan samt i noterna angivna för koncernen väsentligaste redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent för samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens samtliga företag i deras redovisning och i intresseföretagens redovisning, vid behov, genom anpassning till koncernens principer.

Konsolideringsprinciper

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper, och omfattar redovisningen för moderbolaget och samtliga koncernbolag. Koncernföretagen konsolideras från den tidpunkt då koncernen får kontroll eller ett bestämmande inflytande över bolaget. Avyttrade bolag inkluderas i koncernredovisningen fram till den tidpunkt då koncernen förlorar kontrollen eller ett bestämmande inflytande över dem. Vid upprättandet av Sandviks koncernredovisning har eventuella koncerninterna transaktioner eliminerats.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska sektorer där koncernbolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till den valutakurs som föreligger vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Utländska verksamheters finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och justeringar av verkligt värde vid konsolideringar, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till svenska kronor, koncernens rapporteringsvaluta, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en ungefärlig bedömning av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat post i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget kapital till årets resultat som en justerad omklassificering, i samband med att vinst eller förlust redovisas från avyttringen. I de fall avyttring sker men bestämmande inflytande kvarstår, överförs en proportionell andel av den ackumulerade omräkningsdifferensen från övrigt totalresultat till innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoinvestering i en utlandsverksamhet

Monetära långfristiga fordringar eller monetära långfristiga skulder till en utlandsverksamhet för vilken reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten. En valutakursdifferens som uppstår på den monetära långfristiga fordringen eller skulden redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat post i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet ingår de ackumulerade valutakursdifferenserna, hänförliga till monetära långfristiga fordringar eller monetära långfristiga skulder, i de ackumulerade omräkningsdifferenser som omklassificeras från omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat.

Ändrade redovisningsprinciper

IASB har publicerat tillägg till standarder effektiva från 1 januari 2021 eller senare. Dessa tillägg har inte haft någon väsentlig påverkan på Sandviks finansiella rapporter.

IFRS 3 Rörelseförvärv

Införande av ett nytt undantag avseende skulder och eventualförpliktelser inom tillämpningsområdet för IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och IFRIC 21 Avgifter. Tydliggör att eventualtillgångar inte ska tas med i förvärvsanalyser.

IAS16 Materiella anläggningstillgångar

Förtydligar att intäkter som intjänas innan en materiell anläggningstillgång färdigställts och börjar användas inte får reducera tillgångens anskaffningsvärde utan istället ska redovisas i resultaträkningen. Ändringen tydliggör också att IAS 2 Varulager ska tillämpas för redovisning av varor som tillverkas under denna period.

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Vid redovisning av utgifter för att fullfölja förlustkontrakt ska både direkta och indirekta utgifter inkluderas.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Förtydligande av när en skuld ska klassificeras som kortfristig samt ändring av upplysningskrav för redovisningsprinciper där beskrivning av redovisningsprinciper ska grundas på väsentlighet.

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

Definition av uppskattning ska inkluderas för att klargöra skillnader mellan förändringar i uppskattningar, redovisningsprinciper och fel.

IAS 12 Inkomstskatter

Uppskjuten skatt ska redovisas för transaktioner som ger upphov till både en tillgång och en skuld såsom nyttjanderättstillgångar och leasingskulder.

Övriga ändringar

Övriga nya eller ändrade standarder och tolkningar, som har implementerats under 2021 eller senare, förväntas inte ha någon väsentlig effekt på Sandviks finansiella rapporter.

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

För att upprätta de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar tillgångs- och skuldposter, respektive intäkts- och kostnadsposter redovisade i bokslutet samt lämnad information i övrigt, bland annat i fråga om ansvarsförbindelser. De uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna, utifrån betydelsen av bedömningarna och osäkerheten. Förutsättningarna för Sandviks verksamhet ändras successivt, vilket medför att dessa bedömningar förändras.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Symbolen och rubriken visar var väsentliga uppskattningar och bedömningar finns beskrivna i respektive not där det är tillämpligt.