Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 27 april 2022.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 21 april 2022.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken tisdagen den 19 april 2022.

Ytterligare information om rätten att delta och anmälan om deltagande kommer att framgå av kallelsen till stämman och finnas tillgänglig på bolagets hemsida, home.sandvik.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 ska besluta om utdelning med 4,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 29 april 2022. Om förslaget antas av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut onsdagen den 4 maj 2022. Utdelningen skickas till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i särskild förteckning över panthavare med flera. För att underlätta utdelningsredovisningen bör aktieägare som ändrat adress meddela detta till sin bank i god tid före avstämningsdagen.

Årsredovisning

Årsredovisningen är tillgänglig på home.sandvik, där den även kan beställas i tryckt form.