GRI

Nyckelrisker 2021

Huvudsakliga risker

Beskrivning

Riskkonsekvens

Exempel på åtgärder för att motverka risken

Strategiska risker

 

 

 

Branschförändringar och marknadsutveckling

Länk till strategiska mål1):

             

Förändrat konkurrenslandskap med minskat behov av vissa produkter eller segment och ökade krav på ett hållbart erbjudande.

 • Långsiktiga trender bort från fossila bränslen som påverkar efterfrågan, till exempel elektrifiering
 • Strukturella förändringar i branschen, vilket leder till förändrad dynamik i marknaden
 • Förändringar i kundernas värdekedjor mot fler digitala lösningar

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt eller sämre ekonomiskt resultat.

 • Säkerställa att våra förvärvsstrategier är i linje med våra strategiska mål och risker
 • Starkt fokus på affärsutveckling och fortsatta investeringar i FoU inom identifierade strategiska områden
 • Fokus på att öka verksamhetens eftermarknadsandel
 • Expansion inom högväxande marknadssegment såsom runda verktyg, elektrifiering och automation

Makroekonomisk utveckling
Förändringsarbete/
krav/beredskap

Länk till strategiska mål1):

Vår förmåga att anpassa oss efter den makroekonomiska utvecklingen och vara agila avseende vår kostnadsbas och våra affärsmodeller.

 • En potentiell global ekonomisk kris som leder till att efterfrågan ökar eller minskar
 • Förändringar i marknadsförhållanden för nyckelsegment som fordon och flyg
 • Avsevärt ökade priser på råvaror som till exempel el och transport

Oförmåga att planera långsiktigt, vilket leder till mindre flexibel verksamhet, högre kostnader eller olönsamma prismodeller, vilket på lång sikt leder till sämre ekonomiskt resultat.

 • Noggrann övervakning av relevanta riskindikatorer
 • Beredskapsplaner på plats för att agera vid förändringar i efterfrågan
 • Alla verksamheter drivs med stark kostnadskontroll och kostnadsflexibilitet
 • Verktyg för kostnadsflexibilitet såsom tidsbanker, flexibilitet i förhållandet mellan andelen anställda och inhyrda, satellitproduktion

Förändrad lagstiftning och Geopolitisk utveckling

Länk till strategiska mål1):

   

Geopolitisk utveckling, ökad protektionism eller förändrade handelslagar. Förändrad kemilagstiftning och/eller strängare hållbarhetskrav.

 • Förändringar i regelverk som leder till betydande skillnader i branschregler
 • Politiska oroligheter i det land där vi bedriver verksamhet
 • Lokal utveckling/höjda skatter som kräver lokal närvaro
 • Förändringar i regelverk inom kärnområden som t.ex kobolt eller energi

Oförmåga att snabbt efterleva ny lagstiftning leder till högre kostnader, böter eller oförmåga att fortsätta tillverka vissa produkter. Kan ha en negativ påverkan på företagets anseende.

 • Aktiv bevakning av förändringar i regelverk, ofta genom branschorganisationer som Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, the Cobalt Institute och Internationel Tungsten Industry
 • Följer den geopolitiska utvecklingen med fokus på länder med hög risk, anpassar oss till lokala regelverk och ökar lokala inköp och tillverkning

Affärsrisker

 

 

 

IT-haverier och/eller Bristande IT-säkerhet

Länk till strategiska mål1):

   

Större IT-incident som orsakar betydande stillestånd i kritiska operativa IT-system eller tjänster. Incidenten kan orsakas av cyberattack och även leda till krav på lösensummor och förlorat anseende.

 • Störning av IT-system som stödjer leveranskedjan eller tjänster som behövs för att få tillgång till dessa

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiska resultat eller negativ ekonomisk påverkan till följd av böter.

Motverkande åtgärder identifierade, de flesta av dem hanteras inom koncernens program för förbättrad digital säkerhet.

 • Riskanalys av kritiska affärsapplikationer och riskbaserad nätverkssegmentering
 • Förbättrad motståndsförmåga för affärskritiska system och tjänster
 • Designkoncept för säkerhet och integritet implementerat
 • Kontinuerlig utbildning för ökad medvetenhet

Avbrott i verksamheten samt Leverantörs- och inköpshantering

Länk till strategiska mål1):

       

Oförutsedda allvarliga händelser eller haverier som stör företagets produktion eller leveranskedja.

 • Brist på komponenter, fraktkapacitet och energi-/elförsörjnings problem
 • Produktionsanläggningar som är exponerade för extrema väderhändelser, maskinhaveri, bränder eller pandemi som resulterar i stillastående distributionscenter eller produktionsenheter
 • Brist på eller beroende av enskilda leverantörer

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiskt resultat eller negativ finansiell påverkan till följd av böter.

 • Kontinuitetsplanering implementerad för att säkerställa förmågan att framgångsrikt reagera vid störningar och möjliggöra att verksamheten kan återupptas på en acceptabel nivå
 • Skadeförebyggande arbete är en integrerad del av den dagliga verksamheten inom Sandvikkoncernen. Risker identifieras och dokumenteras, handlings- planer upprättas för de risker som inte är acceptabla
 • Multisourcing av leverantörsbas för att säkerställa produktion och leverans till kunder

Informations- och datasäkerhet

Länk till strategiska mål1):

   

Läckor av konfidentiell information och ostrukturerad hantering av innehåll i interna system och externa plattformar.

 • Kontroll av känslig och kritisk information
 • Identitetshanteringsprocesser
 • Kontroll av åtkomsträttigheter
 • Kontroll av leverantörers åtkomst till system

Kan leda till att affärskritisk information görs tillgänglig för obehöriga individer eller organisationer.

Motverkande åtgärder hanteras framförallt inom koncernens program för förbättrad digital säkerhet i delprojekten för Identitets- och åtkomsthantering och resiliens.

 • Implementering av informationsskyddssystem
 • Applikationsövervakning av gemensamma system

Förvärv, transaktion och integration

Länk till strategiska mål1):

           

Att inte leverera avseende affärsplan och integrationen av genomförda förvärv.

Våra tillväxtmål för de kommande åren är beroende av att vi levererar på vår förvärvsstrategi. Att inte lyckas identifiera, slutföra och integrera förvärv kan ha stor inverkan på våra tillväxtmål och ekonomiska resultat.

 • Kontinuerliga förbättringar av rutiner och verktyg som används före och efter förvärvet, inklusive en reviderad uppföljningsprocess
 • Fokus på uppföljning och att säkerställa tillräckliga resurser för integrationsprocessen

Tekniska förändringar samt förmågan att attrahera talanger och behålla medarbetare

Länk till strategiska mål1):

       

Ny och framväxande teknisk utveckling eller teknikkrav leder till ett behov att attrahera medarbetare med specialistkompetens inom viktiga områden (digitalisering, elektrifiering hållbarhet med mera).

 • Oförmåga att följa med i teknikutveckling
 • Brist på kompetens för att växa befintlig verksamhet inom nya områden

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt och sämre ekonomiska resultat. Risk att tappa konkurrenskraft och marknadsposition med ett särskilt riskfokus på att inte etablera sig inom det digitala området tillräckligt snabbt.

 • Starkt fokus på FoU samt proaktiv affärsutveckling och förvärvsaktiviteter
 • Monitorering av nya teknologier och kundsegment.
 • Samarbete med nyckelpartners och forskningscentra
 • Strategiskt fokus på teknisk utveckling i nära samarbete med kunderna
 • Identifiera nyckelkompetenser vi behöver attrahera för vårt digitala erbjudande
 • Utvecklingsplaner för medarbetare för att möta framtida behov (kompetensskiften)
 • Utvärdera och implementera moderna ersättnings- och förmånserbjudanden som är attraktiva för framtida anställda

Bristande efterlevnad av lagar och förordningar

Länk till strategiska mål1):

       

Brott mot lagstiftning gällande bestickning, antikorruption, konkurrensrätt, kartellbildning, dataskyddsförordningar (GDPR) eller handelsrätt.

 • Exportkontroll
 • Överträdelser gällande sanktioner och embargon
 • Miljöincidenter inom den egna verksamheten
 • Att inte uppfylla efterlevnadskrav relaterade till konkurrenslagstiftning eller bekämpning av mutor och korruption
 • Många förvärv som leder till nya enheter som behöver introduceras till Sandviks efterlevnadsprogram

Ett sämsta möjliga utfall visar stor ekonomisk påverkan till följd av böter på ett flertal marknader. Kan ha stor negativ påverkan på företagetrykte om risken förverkligas.

 • Compliance House, ett system som gör det möjligt för verksamheten att kontrollera och förstå statusen för efterlevnad i våra fyra efterlevnadsprogram: Bekämpning av mutor och korruption, Konkurrensrätt, Dataskydd och Handelsrätt
 • Internrevision och uppföljning av avvikelser
 • Arbetsinstruktioner för tull- och exportkontrollefterlevnad
 • Nätverk för efterlevnadssamordnare
 • Databas för rapportering av incidenter gällande handelsefterlevnad
 • Systematisk utbildning för medarbetare i identifierade riskpositioner, alla medarbetare har genomgått utbildning i vår uppförandekod
 • The Sandvik Way, vårt ramverk för styrning, inkluderar koncernpolicyer, koncernprocedurer och annan styrdokumentation

Produktutveckling, produktsupport och bristande IT-säkerhet

Länk till strategiska mål1):

       

Brist på säkerhet i det digitala erbjudandet.

 • Digitala erbjudanden till Sandviks kunder innebär nya risker, både i de digitala erbjudandena och för vår IT-miljö.

Risk för kompremetterande data och automationssystem med en negativ inverkan på rykte och ekonomi. Risk för intrång i Sandviks interna IT-system.

 • Alla affärsområden/divisioner identifierar riskerna förknippade med sina digitala erbjudande och vidtar lämpliga åtgärder för att minska dessa risker
 • IT-säkerhet implementerad som del av produktutvecklingsprocessen inom gruvverksamheten och en digital säkerhetsstrategi för vårt erbjudande fastställs
 • Sandvik Machining Solutions har utvecklat ett koncept för “security & privacy by design”

1) Strategiska målområden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skifte mot tillväxt

Digitalt skifte

Skifte mot hållbarhet

Kundens förstaval

En attraktiv arbetsgivare

Flexibilitet genom affärscykeln