K15 Leasing

Leasing där Sandvik är leasetagare

Nyttjanderättstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

2 902

374

864

4 137

Nyanskaffningar

431

94

227

753

Omvärderingar

214

–10

11

215

Förvärv av rörelse

26

0

0

26

Avyttringar och utrangeringar

–197

–51

–107

–355

Omklassificeringar

2

–54

56

3

Årets omräkningsdifferenser

–187

–8

–60

–257

Utgående balans 31 december 2020

3 190

345

990

4 523

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

589

103

274

966

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

541

127

320

987

Nedskrivningar

0

4

0

5

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–3

0

0

–3

Avyttringar och utrangeringar

–82

–43

–97

–222

Omklassificeringar

–5

–26

22

–8

Årets omräkningsdifferenser

–57

–4

–31

–92

Utgående balans 31 december 2020

983

159

489

1 632

 

 

 

 

 

Planeligt restvärde

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

2 207

185

501

2 891

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

3 190

345

990

4 523

Nyanskaffningar

895

106

327

1 329

Omvärderingar

44

6

9

60

Förvärv av rörelse

469

46

8

522

Avyttringar och utrangeringar

–207

–105

–202

–513

Omklassificeringar

2

0

2

4

Årets omräkningsdifferenser

149

9

36

195

Utgående balans 31 december 2021

4 542

407

1 172

6 121

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

983

159

489

1 632

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

613

126

334

1 073

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

0

–3

0

–3

Avyttringar och utrangeringar

–178

–102

–193

–473

Omklassificeringar

–8

1

–19

–26

Årets omräkningsdifferenser

53

5

20

78

Utgående balans 31 december 2021

1 463

187

631

2 281

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

3 079

221

540

3 840

Årets avskrivningar per kostnadsslag i resultaträkningen

 

2020

2021

Kostnad för sålda varor och tjänster

–300

–346

Försäljningskostnader

–355

–362

Administrationskostnader

–255

–278

Forsknings- och utvecklingskostnader

–79

–87

Totalt

–988

–1 073

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar per kostnadsslag i resultaträkningen

 

2020

2021

Kostnad för sålda varor och tjänster

3

0

Försäljningskostnader

–4

2

Totalt

–1

2

Kostnadsförda belopp

 

2020

2021

Årets avskrivningar

–987

–1 073

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar

–2

2

Räntekostnader hänförliga till leasingskulder

–104

–114

Kostnader för lågt värde tillgångar

–51

–61

Kostnader för kortfristiga leasar

–49

–25

Kostnader hänförliga till rörliga leasingkostnader som inte är inkluderade i leasingskulderna

–3

–5

Vinster/förluster relaterade till sale and leaseback transaktioner

–1

–1

Totalt kostnadsfört belopp

–1 197

–1 277

Den totala utbetalningen för leasing under året

–1 118

–1 230

Kontrakt som inte påbörjats

Kontrakt som har ingåtts men som ännu ej påbörjats uppgår till 186 miljoner kronor (111). För leasingskuldens förfallostruktur, se not K28.

Sandvik som leasegivare

Koncernen innehar finansiella avtal som vid årets utgång uppgår till 4 237 miljoner kronor (3 751). Finansiella intäkter uppgår till 190 miljoner kronor (187). Genomsnittlig marginal uppgick till 28 procent. Rörliga avgifter i resultatet samt ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivare är av mindre värde.

Maskiner för uthyrning ingår i koncernens anläggningstillgångar med ett planenligt restvärde om 1 133 miljoner kronor (983). Årets avskrivningar uppgår till 562 miljoner kronor (523). Vinst på avyttrade tillgångar uppgår till 9 miljoner kronor (–6). Rörliga avgifter uppgick till 6 miljoner kronor (2).

Framtida leaseavgifter för operationella leasingkontrakt uppgick till 648 miljoner kronor (663) per 31 december 2021.

Löptidsanalys för fordringar av leasingavgifter

Finansiell leasing

Operationell leasing

2022

2 335

275

2023

1 070

137

2024

568

82

2025

200

22

2026

43

19

2027 eller senare

19

114

Totalt odiskonterade leaseavgifter

4 237

648

Redovisningsprinciper

Nyttjanderättstillgångar

I koncernredovisningen redovisas leasingkontrakt med Sandvik som leasetagare som nyttjanderättstillgång och med Sandvik som leasegivare antingen som en finansiell- eller en operationell leasing.

Nedskrivning och återföring av nedskrivning

Nedskrivning och återföring av nedskrivning är tillämpligt på nyttjanderättstillgångar för detaljer se not K13.

Sandvik som leasetagare

Sandvik som leasetagare utvärderar alla nya avtal för att se om de innehåller leasingkomponenter. Avgörande för om det föreligger ett avtal är rätten till de huvudsakliga ekonomiska värdena vid användningen av tillgången och rätten att kontrollera användningen av tillgången samt att leverantören inte har en substantiell utbytesrätt.

Sandvik har beslutat att separera icke-leasingkomponenter och leasingkomponenter i avtal hänförliga till byggnader. Utgifter hänförliga till icke-leasingkomponenter ska kostnadsföras. För övriga tillgångsslag skall icke-leasingkomponenter ingå i beräkningsunderlaget för nyttjanderätt och leasingskuld.

Vid ingången av ett nytt leasingavtal bedöms om Sandvik som leasetagare kommer att välja att förlänga avtalet, köpa de underliggande tillgångarna, eller utnyttja förtidsuppsägning. I de fall avtalen är öppna, utan definierat slutdatum, kan lokala lagar och regler ge besittningsskydd för leasetagaren. Det medför att Sandvik som leasetagare själv måste fastställa vilken kontraktslängd som anses rimlig istället för att ta hänsyn till uppsägningsklausulen i avtalen. Leasetagaren fastställer kontraktsperioden genom att bedöma faktorer som till exempel fastighetens betydelse för affärsverksamheten, egna planerade eller genomförda investeringar i den hyrda fastigheten och marknadsläget för fastigheter.

När leasingskulden och nyttjanderättens storlek beräknas tillämpas i första hand den implicita räntan i avtalet. I de fall den inte går att fastställa används i stället den marginella låneräntan, vilken motsvarar den ränta bolaget skulle erbjudits om anskaffningen finansierats med lån från ett finansiellt institut. Värdet på nyttjanderättstillgången omfattar det initiala värdet av leasingskulden, leasingavgifter som betalas före eller vid ikraftträdandet, initiala direkta kostnader samt återställningskostnader.

Sandvik börjar skriva av sina nyttjanderätter från kontraktets startdatum och väljer den avskrivningstid som är kortast av den ekonomiska livslängden eller hyresperioden.

Vid leasingkontraktets början utgörs leasingskulden av nuvärdet på framtida obetalda leasingavgifter. Leasingskuldens värde omfattar fasta och variabla leasingavgifter, belopp som betalas i enlighet med restvärdesgaranti, optioner på inlösen och uppsägning samt straffavgifter. När betalningar verkställs fördelas de på amortering av leasingskulden och erlagd ränta.

Efter ikraftträdandet omvärderas bokfört värde av nyttjanderättstillgången och leasingskulden vid behov för att reflektera förändringar i leasingkontraktet.

Sandvik har valt att tillämpa två lättnadsregler i samband med leasingredovisning. Korttidsavtal med löptid kortare än ett år och utan köpoption och lågvärdesavtal kostnadsförs.

Sandvik som leasegivare

När Sandvik är leasegivare klassificeras varje avtal som antingen operationell leasing eller finansiell leasing. Det är substansen i avtalet snarare än avtalets form som avgör hur kontraktet skall klassificeras. Avtal som identifierats inom ramen för IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som inkluderar återköpsklausuler kan under vissa omständigheter istället omfattas av IFRS 16 Leasing.

Finansiell leasing innebär att alla risker och möjligheter hänförliga till den underliggande tillgången överförs till leasetagaren, men vid operationell leasing överförs inte alla dessa risker och möjligheter avseende den underliggande tillgången till leasetagaren.

I samband med andrahandsuthyrning från Sandviks sida ska den nyttjanderätt som hyrs ut i andrahand klassificeras som en finansiell eller operationell leasing. Denna klassificering sker med utgångspunkt i det huvudavtal som Sandvik har ingått, snarare än att utgå ifrån den underliggande tillgången, till exempel en byggnad eller maskinell utrustning.

När ett leasingkontrakt redovisas som en operationell leasing klassificeras tillgången som anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår kostnaden för anskaffningen och eventuella initiala direkta utgifter för kontraktet. Avskrivningar av tillgången redovisas i resultaträkningen linjärt över kontraktslängden.

Finansiella leasingkontrakt redovisas som en fordran till ett värde av nettoinvesteringen och intäkter redovisas enligt principerna för intäktsföring. Sandvik tillhandahåller finansiering av utrustning som säljs av de olika affärsområdena. Sandvik Financial Services finansierar huvudsakligen kunder inom gruv- och anläggningssegmentet. Kunder erbjuds olika typer av finansieringslösning, som leasing, lån, hyra med mera. De finansiella tjänsterna säljs via fem olika legala enheter vilka täcker alla Sandviks marknader. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med Sandviks policy. Alla taktiska och operationella beslut relaterade till vår portfölj följer det finansiella ramverket samt Sandviks policyer och procedurer.

Sandvik Financial Services är ansvariga för att identifiera och utvärdera riskerna i samband med finansiering till slutkund. Sandvik Financial Services är även skyldiga att löpande hantera och monitorera riskerna i portföljen. Riskhanteringen genomförs i enlighet med Sandvik policy. Transaktioner bedöms utifrån köparens kommersiella risk, geografisk (politisk) risk och produktens risk. Alla kunder erhåller ett kreditbetyg från Sandviks interna kreditmodell. Vanligtvis registreras en säkerhet i utrustningen för att begränsa en eventuell förlust vid utebliven betalning. Säkerheten ger även Sandvik Financial Services möjligheten att hantera en förhöjd risknivå i affären. Garantier från Exportkreditnämnden används också vid behov för att balansera risken i vissa affärer.