Miljö, Hälsa och Säkerhet (EHS)

Sandvik har en vision om noll skador på våra medarbetare, miljön vi arbetar i, våra kunder och våra leverantörer, vilket uttrycks i våra 2030-mål. Sandviks EHS-policy, koncernens EHS-mål och 2030-målen ligger till grund för hälso- och säkerhetsarbetet. Varje affärsområde arbetar för att uppfylla dessa mål enligt sina egna planer. Mål fastställs årligen för att driva på arbetet gentemot 2030-målen på alla organisatoriska nivåer. Utöver vår egen verksamhet innehåller vår EHS-policy även ett åtagande gentemot externa parter.

Sandvik EHS Council (EHS-råd) består av företrädare från alla affärsområden och har som primärt mål att underlätta samarbete inom företaget som leder till framsteg mot vår EHS-vision. EHS-rådet är ett forum för att identifiera initiativ, enas om och genomföra gemensamma initiativ och förfaranden medan EHS-aktiviteterna är decentraliserade inom affärsområdena. Dessutom utarbetar rådet dokument, såsom EHS-policy och mål, som övervägs och godkänns av koncernledningen. Rådet kan utse arbetsgrupper att arbeta med specifika EHS-frågor, till exempel arbetsgrupper för miljön.

Våra EHS-hanteringssystem är baserade på ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001 eller motsvarande standarder. Hantering av enskilda ämnen följer kriterierna i dessa ramverk men kan gå längre än så. Vi har en gemensam EHS-policy för företaget och koncernprocesser på områden där Sandvik vill sätta standarder som går utöver kraven i våra certifierade hanteringssystem. Dessa processer hanterar riskidentifiering och riskhantering, rapportering av händelser, utredning och hantering av skador, mätning och övervakning av EHS-resultat, utbildning och kompetens, förfaranden för små anläggningar och kontor. Anläggningar med en lägre riskprofil behöver inte gå igenom processen för extern certifiering. Dessa platser täcks dock av kraven i koncernreglerna för små anläggningar och kontor.

Eventuella specifika frågor av mer lokal karaktär, t.ex. utsläppsgränser eller miljötillstånd, kommer att vara lokala initiativ som anpassas efter de specifika behoven vid varje produktionsenhet eller division, om de inte omfattas av lagkrav, certifieringar eller koncernregler. EHS ledningssystem omfattar även relationer utanför företaget, och ett ansvar för att säkerställa höga standarder där Sandvik har kontroll över arbetsmiljön. Detta inkluderar arbete med identifiera och motverka risker för att förhindra incidenter av arbetsrelaterade skador eller sjukdomar.

Miljökriterier ingår i processen för hållbar leverantörshantering och miljö- och säkerhetskriterier är en del av produktutvecklingsprocessen.

Varje Sandvik-kontrollerad anläggning ska implementera och upprätthålla formella system och processer för riskbedömningar. Alla medarbetare kan och uppmuntras att rapportera de faror de observerar. Systemet stöder en process för att hantera alla faror på ett adekvat sätt och följa dem till slutförande. Den mest seniora Sandvik-chefen på varje plats ansvarar för korrekt hantering av den registrerade faran.

Varje affärsområde/arbetsplats har ett incidentrapporterings- och utredningssystem och ansvarar för att resultaten från incidentundersökningar delas i organisationen. Alla medarbetare har tillgång till en kollega på sin omedelbara arbetsplats eller som en del av sin organisation som representerar EHS-funktionen i Sandvik.

Hälso- och säkerhetskommittéer är organiserade utifrån verksamhetens organisation och vilka frågor som uppstår i regionen. Vanligtvis ingår representanter från den lokala ledningen, personalen och EHS-specialister.

Alla medarbetare utbildas inom EHS som en del av sin introduktion och för EHS-specialister är den mer djupgående. Dessutom är EHS-frågor integrerade i all utbildning för vissa roller. Våra utbildningspaket varierar från intern klassrumsutbildning till extern utbildning och självstudier, till exempel digital utbildning.

Tillgång till läkare och sjukvårdstjänster är utformade utifrån lokala behov. Det kan vara professionell sjukvård på plats eller avtal med externa parter där våra medarbetare har tillgång till vaccinationer, hälsokontroller etc. Alla medarbetare erbjuds program för hälsa och välbefinnande. Medverkan är frivillig. Programmen är anpassade till lokala behov och tar upp ett brett spektrum av frågor som träning, kost, mental hälsa och sjukdomsförebyggande åtgärder.