Extern revisor

På årsstämman 2021 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Sandvik ABs revisor fram till och med årsstämman 2022. Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor.

Revisorn granskar och övervakar löpande bolagets redovisning och att styrelsen och verkställande direktören uppfyller sina respektive skyldigheter.

Revisionen avrapporteras löpande under året till respektive bolags- och affärsområdesledningar, revisionsutskottet samt till styrelsen. Minst en gång per år träffar revisorn styrelsen utan att verkställande direktören eller annan person från koncernledningen är närvarande.

Den externa revisorns oberoende garanteras genom att revisionsutskottet har fastställt principer för när revisorn får tillhandahålla andra tjänster än revision och för godkännande, i vissa fall, av andra tjänster än revision.

Arvode till revisor utgår löpande under mandattiden enligt godkänd räkning. För närmare information om arvode till revisorn, se not K5.