Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs i styrelsens arbetsordning vilken granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva arbetet som styrelsen utför.

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, även mål och strategi för affärsverksamheten, väsentliga förvärv och investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.

Sammansättning

Sandviks styrelse bestod den 31 december 2021 av åtta årsstämmovalda ledamöter. Valberedningen meddelade inför årsstämman 2021 att valberedningen hade tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Den nuvarande styrelsesammansättningen är ett resultat av valberedningens arbete inför den bolagsstämman. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Om man bortser från verkställande direktören, är 43 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna kvinnor.

De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till styrelserepresentation och de har utsett två ledamöter och två suppleanter.

Styrelseledamöterna presenteras i Styrelse.

Oberoende

Marika Fredriksson och Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Stefan Widing är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga fem ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Sandvik, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelsens arbete under 2021

Under året sammanträdde styrelsen 19 gånger. Verkställande direktören presenterade strategin 2025. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier och styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Under året var det ett särskilt fokus på återhämtning och rekonstruktion till följd av covid-19-pandemin. Styrelsen behandlade också frågor relaterade till övergripande koncernstrategi, inklusive reviderat syfte, kärnvärden och mål för 2025, IT och cybersäkerhet, riskhantering, personal såsom miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande den pågående processen att separera affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) med avsikten att dela ut SMT till aktieägarna och börsnotera det. Styrelsen hanterade också ett stort antal förvärvsprojekt, inklusive förvärven av DWFritz Automation, Chuzhou Yongpu Carbide Tools, CNC Software och Cambrio samt avtalen att förvärva GWS Tools Intermediate Holdings och Deswik.

Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2021 utgick arvode med 2 625 000 kronor till styrelsens ordförande och med 710 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 310 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 175 000 kronor, sammanlagt 660 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 150 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 118 000 kronor, sammanlagt 386 000 kronor. Till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar utgick 200 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 150 000 kronor, sammanlagt 500 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2021 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2021

Ledamot

Styrelse

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

Totalt antal möten

19

5

3

10

Jennifer Allerton

19

 

 

 

Thomas Andersson

19

 

 

 

Claes Boustedt

19

5

 

10

Marika Fredriksson

17

 

 

 

Johan Karlström1)

6

 

1

 

Erik Knebel2)

14

 

 

 

Tomas Kärnström

19

 

 

 

Thomas Lilja

19

 

 

 

Johan Molin

19

5

3

10

Andreas Nordbrandt3)

13

 

 

 

Helena Stjernholm

19

5

3

10

Stefan Widing

19

 

 

 

Kai Wärn4)

19

 

2

 

1)

Avgick som styrelseledamot på årsstämman 2021 och därmed också som ledamot av ersättningsutskottet.

2)

Utsågs till arbetstagarsuppleant i april 2021.

3)

Utsågs till styrelseledamot på årsstämman 2021.

4)

Ersatte Johan Karlström som ledamot av ersättningsutskottet den 27 april 2021.

Styrelsens sammansättning, 31 december 2021

Namn

Funktion

Oberoende enligt Koden

Aktieinnehav, antal1)
2021-12-31

Invald

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

Jennifer Allerton

Ledamot

Ja

10 000

2015

 

 

 

Thomas Andersson

Suppleant2)

 

0

2012

 

 

 

Claes Boustedt

Ledamot

Ja

50 000

2015

Ordförande

 

Ledamot

Marika Fredriksson

Ledamot

Nej3)

2 500

2017

 

 

 

Erik Knebel

Suppleant2)

 

1

2021

 

 

 

Tomas Kärnström

Ledamot2)

 

2 889

2006

 

 

 

Thomas Lilja

Ledamot2)

 

4 840

2016

 

 

 

Johan Molin

Ordförande

Ja

830 0004)

2015

Ledamot

Ordförande

Ordförande

Andreas Nordbrandt

Ledamot

Ja

0

2021

 

 

 

Helena Stjernholm

Ledamot

Nej3)

5 000

2016

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Stefan Widing

Ledamot

Nej3)

49 489

2020

 

 

 

Kai Wärn

Ledamot

Ja

12 000

2020

 

Ledamot

 

1)

Avser eget och närståendes aktieinnehav i Sandvik AB.

2)

Arbetstagarrepresentanter (både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsemötena). Thomas Lilja (ledamot) och Erik Knebel (suppleant) representerar Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Tomas Kärnström (ledamot) och Thomas Andersson (suppleant) representerar IF Metall.

3)

Marika Fredriksson och Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Stefan Widing är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

4)

Därutöver 1 000 000 köpoptioner i Sandvik AB.