K4 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Genomsnittligt antal medarbetare

 

2020

2021

 

Antal

Kvinnor i %

Antal

Kvinnor i %

Sverige

8 311

24

8 187

25

Övriga Europa

12 867

19

13 061

21

Europa totalt

21 179

21

21 248

22

 

 

 

 

 

Nordamerika

4 844

19

5 419

19

Sydamerika

1 737

16

1 936

17

Afrika/Mellanöstern

2 103

18

2 448

17

Asien

7 858

14

8 360

14

Australien

946

19

1 226

18

Totalt

38 666

19

40 636

20

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2020

2021

Löner och ersättningar

–18 864

–21 194

Sociala kostnader

–3 414

–3 643

Pensionskostnader

–1 649

–1 767

Totalt

–23 928

–26 604

Av koncernens pensionskostnader avsåg 46 miljoner kronor (59) gruppen styrelser och verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick till 309 miljoner kronor (331).

Löner och ersättningar per marknadsområde

 

2020

2021

Sverige

–4 624

–5 718

Övriga Europa

–7 180

–7 578

Europa totalt

–11 804

–13 296

 

 

 

Nordamerika

–2 979

–3 215

Sydamerika

–414

–525

Afrika/Mellanöstern

–808

–883

Asien

–2 066

–2 178

Australien

–792

–1 098

Totalt

–18 864

–21 194

 

 

 

varav till styrelser och verkställande direktörer

 

 

Löner och ersättningar

–608

–745

varav rörlig lön

–82

–112

Könsfördelningen i ledningsgruppen

Andel kvinnor, %

2020

2021

Könsfördelningen i ledningsgruppen

16

18

Övriga ledande befattningshavare

25

28

Ersättning till styrelseledamöter

Till styrelsens ordförande och externa ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Verkställande direktör och arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode.

Enligt beslut av årsstämman 2021 uppgår arvodet till de stämmovalda externa styrelseledamöterna till sammanlagt 6 885 000 kronor på årsbasis.

Industrivärden, som är en långsiktig kapitalförvaltare och Sandviks största aktieägare, ställde 2019 ut en miljon köpoptioner i Sandvik till styrelsens ordförande. Optionerna som löper i fem år har ett lösenpris på 177 kronor. Optionerna köptes av styrelseordföranden till marknadspris.

 

2020

2021

SEK

Styrelse­arvode

Revisions­utskotts­arvode

Ersätt­nings­utskott

Utskottet för för­värv och avyttringar

Totala arvoden för styrelse och utskott

Styrelse­arvode

Revisions­utskotts­arvode

Ersätt­nings­utskott

Utskottet för för­värv och avyttringar

Totala arvoden för styrelse och utskott

Styrelseordförande (Johan Molin)

–2 550 000

–170 000

–145 000

–2 865 000

–2 625 000

–175 000

–150 000

–200 000

–3 150 000

Jennifer Allerton

–690 000

–690 000

–710 000

–710 000

Claes Boustedt

–690 000

–300 000

–990 000

–710 000

–310 000

–150 000

–1 170 000

Marika Fredriksson

–690 000

–690 000

–710 000

–710 000

Johan Karlström1)

–690 000

–115 000

–805 000

Helena Stjernholm

–690 000

–170 000

–115 000

–975 000

–710 000

–175 000

–118 000

–150 000

–1 153 000

Kai Wärn

–690 000

–690 000

–710 000

–118 000

–828 000

Andreas Nordbrandt1)

–710 000

–710 000

Totalt

–6 690 000

–640 000

–375 000

–7 705 000

–6 885 000

–660 000

–386 000

–500 000

–8 431 000

1)

Vid årsstämman 27 april 2021 valdes Andreas Nordbrandt in som styrelsemedlem och Johan Karlström avsade sig sin plats i styrelsen.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning

För information om de aktuella riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2021, se Förvaltningsberättelse.

Verkställande direktör och koncernchef

Verkställande direktören och koncernchefen Stefan Widing hade en årlig fast lön på 13 794 894 kronor samt förmånsvärde av tjänstebil. Till detta kommer årlig rörlig kontant lön som kan uppgå till maximalt 75 procent av den fasta lönen. Den årliga rörliga lönen för 2021 uppgick till 8 272 800 kronor.

Stefan Widing har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Varje år avsätts en pensionspremie på 37,5 procent av hans fasta årslön.

Vid eventuell uppsägning från företagets sida har Stefan Widing en uppsägningstid om 12 månader och 12 månaders avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledamöter i koncernledningen omfattas av en svensk pensionsplan (ITP1 eller ITP2), med undantag för en ledamot som omfattas av en schweizisk pensionsplan. Den lägsta pensionsåldern är 62 år.

För medlemmar i koncernledningen som tillhör ITP 1-planen (avgiftsbestämd plan) utgår en komplettering om 5 procent för lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.

För medlemmar i koncernledningen som tillhör ITP 2-planen (förmånsbestämd plan) gör företaget avsättningar till en avgiftsbestämd tilläggsplan med 25–33 procent (beroende på ålder och anställningsstart i koncernledningen) av de delar av den fasta lönen som överstiger 20 prisbasbelopp. En ledamot omfattas av en schweizisk pensionsplan där 21 procent av den fasta lönen avsätts. Av dessa betalas 75 procent av företaget och 25 procent av den anställde.

Avgångsvederlag utgår vid eventuell uppsägning från företagets sida. Vederlaget motsvarar fast lön i 6–12 månader utöver uppsägningstiden, vilken är 6–12 månader. Eventuella andra inkomster av tjänst kan dras av från avgångsvederlaget.

Ersättningar och övriga förmåner, hänförliga till 2020 kostnadsförda under 2020, i SEK

Befattning

Fast lön

Rörlig årslön1)

Övriga förmåner2)

Långsiktig rörlig lön3)

Pensionskostnader4)

Verkställande direktör och koncernchef

–11 230 3265)

–1 787 501

–90 007

–4 469 080

Tidigare vd och koncernchef

–3 712 3166)

–8 194

–471 874

Övriga ledande befattningshavare7)

–29 754 8598)

–4 536 867

–544 311

–6 179 976

–11 663 108

Totalt

–44 697 501

–6 324 368

–642 512

–6 179 976

–16 604 062

1)

Belopp hänförligt till 2020 och som enligt plan betalas ut 2021.

2)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

3)

Beloppet avser förändringar i reserveringar för 2018, 2019 och 2020 års LTI-program för medlemmarna i ledningsgruppen vid årsslutet.

4)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget.

5)

Den fasta lönen för Stefan Widing under 2020 uppgick till 11 159 393 kronor efter avdrag om 10 procent från grundlönen (apr–dec) om 975 001 kronor på grund av covid-19-pandemin. Övriga belopp avser semesterersättning med mera. Styrelsearvoden till koncernchefen utgår ej.

6)

Björn Rosengrens fasta lön för 2020 uppgår till 1 258 250 kronor, övriga belopp avser semesterersättning med mera. Styrelsearvoden till koncernchefen utgår ej.

7)

Avser följande personer under 2020: Johan Kerstell, Tomas Eliasson, Jessica Alm, Åsa Thunman, Göran Björkman, Henrik Ager, Lars Bergström, Nadine Crauwels (okt–dec).

8)

Ett tillfälligt löneavdrag om 10 procent från grundlönen har tillämpats på grund av covid-19-pandemin för övriga ledande befattningshavare.

Ersättningar och övriga förmåner, hänförliga till 2021, kostnadsförda under året, i SEK

Befattning

Fast lön

Rörlig årslön3)

Övriga förmåner4)

Långsiktig rörlig lön5)

Pensionskostnader6)

Verkställande direktör och koncernchef

–14 070 6541)

–8 272 800

–105 049

–3 299 993

–4 899 287

Övriga ledande befattningshavare7)

–45 212 6782)

–17 727 846

–1 061 371

–7 567 857

–13 231 265

Totalt

–59 283 332

–26 000 646

–1 166 420

–10 867 850

–18 130 552

1)

Stefan Widings fasta lön under 2021 uppgick till 13 794 894 kronor. Övriga belopp avser semesterersättning m.m. Styrelsearvode utgår inte till interna styrelseledamöter.

2)

Fasta löner hänförliga till 2021 och avgångsvederlag kostnadsförda 2021, beräknade att utbetalas 2022.

3)

Belopp hänförligt till 2021 och som enligt plan betalas ut 2022.

4)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

5)

Beloppet avser förändringar i reserveringar för 2021 års LTI-program för verkställande direktör och koncernchef, och 2019 och 2021 års LTI-program för medlemmarna i ledningsgruppen vid årsslutet.

6)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget.

7)

Avser följande personer under 2021: Johan Kerstell, Jessica Alm, Åsa Thunman, Göran Björkman, Henrik Ager, Anders Svensson, Nadine Crauwels, Christophe Sut (okt–dec), Cecilia Felton (ställföreträdande nov–dec), Tomas Eliasson (jan–okt).

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Aktiebaserat incitamentsprogram 2018–2021

Årsstämmorna 2018–2021 beslutade på styrelsens förslag att för respektive år införa ett prestationsaktieprogram för högst 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelat på fyra kategorier. För att delta krävs det, i varje enskilt program, en egen investering och programmen omfattar vid utdelningen totalt som mest 4 347 633 aktier.

Samtliga deltagare i programmet har investerat i Sandvik-aktier (”investeringsaktier”), upp till motsvarande 10 procent av den fasta årslönen före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Prestationsaktier

I de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2018–2021 kan Sandvik-aktierna (”prestationsaktier”) tilldelas, förutsatt att vissa prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal prestationsaktier som kan tilldelas för varje förvärvad investeringsaktie är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Det slutliga antalet prestationsaktier som tilldelas deltagaren för varje förvärvad investeringsaktie är beroende av utvecklingen av det justerade resultatet per aktie för Sandvik-koncernen under det räkenskapsår som investeringsaktierna förvärvades, jämfört med justerat resultat per aktie för föregående års räkenskapsår.

I januari 2018–2021 fastställde styrelsen vilka nivåer för justerat resultat per aktie för innevarande intjänandeår som måste uppnås för tilldelningen av ett visst antal prestationsaktier.

Prestationsresultat 2018–2021

LTI 2018: Prestationsaktier tilldelades eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes. Det justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2018 uppgick till 10,58 kronor.

LTI 2019: Prestationsaktier kommer delvis att tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes till viss del. Det justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2019 uppgick till 11,20 kronor.

LTI 2020: Inga prestationsaktier kommer att tilldelas då prestationsmålen som fastställts av styrelsen inte uppfylldes. Det justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2020 uppgick till 8,74 kronor. Det innebär att inga prestationsaktier kommer att tilldelas under LTI 2020.

LTI 2021: Prestationsaktier kommer att tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes. Det justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2021 uppgick till 11,07 kronor.

För verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen per den 31 december 2021 motsvarar antalet tilldelade prestationsaktier i 2018–2021 års LTI-program antalet utestående prestationsaktier vid årets slut.

Tilldelningen av prestationsaktier för pågående program förutsätter en fortlöpande anställning samt att samtliga investeringsaktier behålls under tre års tid räknat från förvärvet av investeringsaktierna.

Kostnader för programmen

Under året har följande IFRS2-avsättningar gjorts:

För 2019 års LTI avsattes 9,5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), varav 1,3 miljoner kronor till övriga ledande befattningshavare. Verkställande direktör och koncernchef deltog inte.

För 2020 års LTI gjordes inga avsättningar enligt IFRS2 under 2021 eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte uppfyllts.

För 2021 års LTI sattes 71,51 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, varav 9,6 miljoner kronor till verkställande direktör och koncernchef och andra ledande befattningshavare.

Berednings- och beslutsprocess

Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsens ersättningsutskott. Utskottet har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Frågor som har avhandlats är fördelningen mellan fast och rörlig lön, omfattningen av eventuella löneökningar och det långsiktiga rörliga incitamentsprogrammet.

Styrelsen diskuterade ersättningsutskottets förslag och har fattat beslut med ledning av utskottets förslag. Baserat på ersättningsutskottets förslag beslutade styrelsen om koncernchefens ersättning för 2021. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av koncernchefen efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets arbete har utförts med stöd av expertis i fråga om ersättningsnivåer och strukturer. För upplysning om ersättningsutskottets sammansättning se bolagsstyrningsrapporten.

Antaganden för fastställande av värdet, 2018–2021 års LTI-program

Antaganden

LTI 2018 (per utfär­dandedatum)

LTI 2019 (per utfär­dandedatum)

LTI 2020 (per utfär­dandedatum)

LTI 2021 (per utfär­dandedatum)

Aktiekurs, SEK

162,90

153,00

142,25

219,40

Aktuellt värde för prognosticerade framtida utdelningar, SEK1)

12,70

14,81

15,75

16,70

Riskfri ränta, %

–0,41

–0,49

–0,31

–0,22

1)

Baserat på analytikers sammantagna förväntningar avseende treårsperiod.

Antal prestationsaktier, koncern (inklusive moderbolaget), 2018–2021 års LTI-program

 

2018

2019

2020

2021

Utestående vid årets början

989 745

370 055

Tilldelade under perioden

1 067 908

Utfallna under året

956 193

Förverkade under året

33 552

30 675

9 601

Utestående vid årets slut

339 380

1 058 307

Teoretiskt värde vid tilldelning enligt Black-Scholes, SEK

150,10

138,19

126,40

202,70

Antal prestationsaktier, moderbolaget, 2018–2021 års LTI-program

 

2018

2019

2020

2021

Utestående vid årets början

122 331

39 418

Tilldelade under perioden

172 890

Utfallna under året

Förverkade under året

129 488

7 918

Överförda under året

5 850

Utestående vid årets slut

7 157

37 350

172 890

Teoretiskt värde vid tilldelning enligt Black-Scholes, SEK

150,10

138,19

126,40

202,70

Redovisningsprinciper

Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med aktiesparprogrammen.

Kostnaderna för prestationsaktier för personal kostnadsförs som en personalkostnad (exklusive sociala avgifter) över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Det redovisade beloppet justeras löpande under varje programs intjänandeperiod. Sociala avgifter kostnadsförs under varje programs intjänandeperiod baserat på värdeförändringen för medarbetarnas prestationsaktier.

Aktieprogrammen ger prestationsrätter till aktier under samma förutsättningar och om vissa mål för rörelsens lönsamhet uppnås. Det belopp som redovisas som en kostnad justeras för att återspegla det verkliga antalet intjänanderätter.

För att fullgöra Sandviks åtaganden i enlighet med aktiesparprogrammet, har företaget ingått ett aktieswap-avtal med en finansiell institution. Enligt avtalet åtar sig den finansiella institutionen att till deltagare i programmet leverera Sandvik-aktier när leveranstidpunkten infaller enligt villkoren för programmet.

Det verkliga värdet på Sandvik-aktien vid ingåendet av swap-avtalet redovisas som en finansiell skuld och som en minskning av eget kapital i enlighet med IAS 32. Sociala avgifter för aktierelaterade ersättningar åt medarbetare regleras under de redovisningsperioder då tjänsterna tillhandahålls. Avgifterna baseras på verkligt värde för optionerna på balansdagen. Verkligt värde beräknas på samma sätt som när optionerna tilldelades.