K14 Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Hyres- maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

17 605

40 827

2 342

6 865

2 657

70 296

Nyanskaffningar

251

480

884

221

1 739

3 576

Förvärv av rörelse

27

357

0

39

2

425

Avyttringar och utrangeringar

–282

–1 156

–550

–356

–151

–2 495

Omklassificeringar

307

900

–469

82

–1 665

–845

Årets omräkningsdifferenser

–815

–1 755

–229

–331

–124

–3 254

Utgående balans 31december 2020

17 093

39 652

1 979

6 520

2 458

67 702

 

 

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2020

8 593

29 638

1 309

5 113

44 653

Förvärv av rörelse

9

188

0

26

223

Avyttringar och utrangeringar

–201

–1 031

–389

–338

–1 959

Nedskrivningar

122

94

0

5

222

Återföring av nedskrivningar

–45

–63

–2

–111

Omklassificeringar

–7

–250

–317

–91

–665

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

542

1 950

523

426

3 442

Årets omräkningsdifferenser

–396

–1 307

–128

–248

–2 079

Utgående balans 31december 2020

8 616

29 221

996

4 894

43 727

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

Utgående balans 31 december 2020

8 477

10 431

983

1 626

2 458

23 975

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

17 093

39 652

1 979

6 520

2 458

67 702

Nyanskaffningar

204

512

941

238

1 982

3 877

Förvärv av rörelse

485

1 009

0

133

96

1 724

Avyttringar och utrangeringar

–729

–1 466

–647

–360

–71

–3 273

Omklassificeringar

65

965

–120

305

–1 778

–562

Årets omräkningsdifferenser

610

1 297

136

192

98

2 333

Utgående balans 31 december 2021

17 728

41 968

2 288

7 029

2 787

71 801

 

 

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

8 616

29 221

996

4 894

43 727

Avyttringar och utrangeringar

–550

–1 314

–412

–341

–2 617

Nedskrivningar

0

18

0

0

18

Återföring av nedskrivningar

–6

–126

0

–1

–133

Omklassificeringar

–84

–91

–69

9

–234

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

519

1 943

562

441

3 464

Årets omräkningsdifferenser

301

971

78

148

1 499

Utgående balans 31 december 2021

8 796

30 623

1 155

5 150

45 724

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

8 932

11 345

1 133

1 879

2 787

26 076

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar per kostnadsslag i resultaträkningen

 

2020

2021

Försäljningskostnader

9

108

Administrationskostnader

–96

0

Forsknings- och utvecklingskostnader

–25

7

Total

–112

116

Nedskrivningsprövning

Materiella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod har prövats för nedskrivning då en indikation uppstod. Testerna resulterade i reverserade nedskrivningar i projekt på 116 miljoner kronor (–112).

Övriga upplysningar

Materiella anläggningstillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 230 miljoner kronor (225). Under 2021 uppgick avtalsmässiga åtaganden för förvärv av materiella anläggningstillgångar till 409 miljoner kronor (265).

Redovisningsprinciper

Ägda tillgångar

Materiella tillgångar är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Hyresmaskiner

Hyresmaskinerna omfattar utrustning för borrning under jord, lastare och truckar samt utrustning för borrning ovan jord. Den största delen av maskinerna finns i Nordeuropa, Kanada, USA och Australien.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Tillgångarna skrivs av över uppskattad nyttjandeperiod. Mark är inte avskrivningsbart. Avskrivningarna redovisas linjärt (om inget annat beskrivs) baserat på tillgångarnas anskaffningsvärde, i förekommande fall reducerade med restvärde, och bedömda nyttjandeperioder. Följande avskrivningsperioder tillämpas:

Byggnader och mark

  • Mark obegränsad nyttjandeperiod
  • Byggnader 10–50 år
  • Anläggningsförbättringar 20 år

Maskiner

  • Maskiner och tekniska anläggningar 5–15 år
  • Uthyrda anläggningar 3 år

Inventarier

  • Skrivs av över beräknad nyttjandeperiod
  • Datautrustning skrivs av degressivt över 3–5 år

Om en materiell anläggnings- eller nyttjanderättstillgång består av flera komponenter med olika nyttjandeperioder, ska varje sådan väsentlig komponent skrivas av separat. Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje årsslut.

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningen är tillämpbar för materiella anläggningstillgångar, för detaljer se not K13.

Lånekostnader för materiella anläggningstillgångar

För definition av lånekostnader se immateriella tillgångar not K13. För koncernen är kapitaliseringen av lånekostnaderna hänförliga till materiella tillgångar främst relevanta när det gäller byggande av produktionsanläggningar för egen räkning.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar

Sandviks materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.

Särskild uppmärksamhet riktas på Sandvik Mining and Rock Solutions hyresbestånd med hänsyn till beroendet av konjunkturen i gruv- och oljebranschen och risken för att hyresavtalen kan komma att sägas upp. Det redovisade värdet på dessa uthyrda maskiner uppgick vid 2021 års utgång till 1 133 miljoner kronor (983).

En prövning av det redovisade värdet aktualiseras även i samband med att en anläggningstillgång klassificeras som att den innehas för försäljning, då den upptas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.