K24 Övriga avsättningar

 

Garantie­åta­ganden

Om­struku­rerings­åtgärder

Personal­relaterade förmåner

Miljö­åta­ganden

Legala tvister

Övriga förplik­telser

Totalt

Redovisat 1 januari 2020

445

1 595

622

398

208

618

3 885

Avsättningar som gjorts under året

225

2 088

285

67

62

367

3 094

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–157

–846

–296

–11

–32

–204

–1 545

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–70

–232

–54

–2

–16

–73

–447

Omklassificeringar

2

15

–16

1

7

–16

–7

Förvärv av rörelse

1

0

4

0

0

4

9

Årets omräkningsdifferenser

–23

–44

–17

–23

–32

–61

–200

Redovisat 31 december 2020

423

2 576

529

431

196

635

4 790

varav kortfristig del

313

2 188

182

61

162

474

3 381

varav långfristig del

110

388

346

369

34

161

1 409

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat 1 januari 2021

423

2 576

529

431

196

635

4 790

Avsättningar som gjorts under året

262

75

460

48

82

333

1 261

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–185

–1 048

–333

–39

–39

–275

–1 919

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–86

–278

–42

–26

–25

–76

–533

Omklassificeringar

6

14

28

0

0

–28

20

Förvärv av rörelse

1

16

20

0

7

105

149

Årets omräkningsdifferenser

21

34

15

11

8

49

139

Redovisat 31 december 2021

444

1 389

676

425

230

742

3 907

varav kortfristig del

335

1 175

269

52

205

480

2 516

varav långfristig del

109

214

407

373

25

262

1 390

Redovisningsprinciper

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av tidpunkten för utbetalning är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskon­tering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av peng­ars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknip­pade med skulden. Avsättningarna är huvudsakligen hänförliga till garantiåtaganden, omstrukturering, miljöåtaganden, långsiktiga incitament samt rättstvister och ersättningsanspråk, som moms­frågor och kund­ och leverantörsanspråk hänförliga till pågående eller avslutade projekt.

Garantiåtaganden

En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produk­terna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med.

Omstruktureringsåtgärder

En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Inga avsättningar görs för framtida rörelsekostnader.

Personalrelaterade förmåner

En avsättning för personalrelaterade förmåner redovisas i enlighet med ingångna avtal för långsiktiga incitamentsprogram, lokala bonusprogram, deltidspensioner och andra personalåtaganden.

Miljöåtaganden

Under rubriken ingår avsättningar för återställande av miljön i anslutning till koncernens anläggningar.

Åtaganden för återställning av mark

En avsättning för kostnader för att återställa förorenad mark görs enligt koncernens offentliggjorda miljöprinciper när det finns ett legalt krav eller annat bindande åtagande på att återställa konstaterat förorenad mark och när kostnaden kan mätas med rimlig precision. Återställningskostnader redovisas i miljöåtaganden.

Legala tvister

Under rubriken ingår avsättningar för tvister som vid bokslutsdagen ännu inte var avslutade.

Övriga förpliktelser

Under rubriken ingår bland annat avsättningar för affärsmässiga förlustkontrakt och förpliktelser inom ramen för Sandvik Försäkrings AB verksamhet. De avsättningar som är klassificerade som kortfristiga avsättningar beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.

Ersättningar vid uppsägning

En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget är förpliktigat att antingen avsluta en medarbetares eller en grupp av medarbetares anställning före den normala tidpunkten, eller betala ersättning vid uppsägning genom erbjudanden som syftar till att uppmuntra frivillig avgång. I det senare fallet redovisas en skuld och en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet medarbetare som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Tvister

Sandvik är involverat i ett antal tvister och rättsliga förfaranden inom ramen för den löpande verksamheten. Ledningen rådgör med juridisk expertis i frågor rörande rättstvister och med andra experter såväl inom som utanför bolaget i frågor rörande den löpande affärsverksamheten. Enligt bästa bedömning är varken moderbolaget eller något dotterföretag för närvarande involverat i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som bedöms komma att ha någon väsentlig negativ effekt på verksamheten, den finansiella ställningen eller resultatet av verksamheten.