K32 Avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning

I nedanstående tabell specificeras de avyttringar som genomfördes under 2020 och 2021.

Affärsområde

Företag

Avyttringsdatum

Årliga intäkter

Antal medarbetare

2020

 

 

 

 

Other operations

Sandvik Drilling & Completions (Varel)

12 mars 2020

2 100 MSEK 2019

1 100

Sandvik Materials Technology

Sandvik Powder Solutions Business

6 april 2020

68 MSEK 2019

30

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

OJSC SANDVIK-MKTC

30 mars 2021

N/A

14

Sandvik Materials Technology

Tube Business

31 maj 2021

51 MSEK 2020

51

Sandvik Mining and Rock Solutions

Shandong ZhongRui Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd

30 september 2021

N/A

N/A

Sandvik Mining and Rock Solutions

Exploration

Pågående

450 MSEK 2019

39

Avyttringar

Sandvik genomförde inga materiella avyttringar under 2021. Exploration ingick i tillgångar som innehas för försäljning under 2020 och hade fortfarande några poster kvar under 2021, se nedan under tillgångar som innehas för försäljning.

Tillgångar och skulder inkluderade i avyttringar 2021

 

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

4

Materiella anläggningstillgångar

29

Övriga anläggningstillgångar

Varulager

171

Fordringar

18

Övriga omsättningstillgångar

13

Likvida medel

48

Räntebärande skulder

Övriga skulder och avsättningar

–25

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

8

Identifierbara tillgångar, netto

265

Vinst/förlust vid försäljning av avyttrade verksamheter

202

Erhållen ersättning efter kostnader för avyttring

471

Ej erhållen köpeskilling

–33

Avgår: Likvida medel i de avyttrade verksamheterna

–48

Effekt på koncernens likvida medel, avyttrade verksamheter

391

Tillgångar som innehas för försäljning

I juli 2021 beslutade Sandviks ledning att sälja fastigheten i Jiading, Kina som rapporteras inom Sandvik Mining and Rock Solutions and Sandvik Rock Processing Solutions. Processen att hitta en köpare påbörjades under 2021, tillgångar och skulder klassificerades därmed som en avyttringsgrupp till försäljning. Avyttringsgruppen har värderats till marknadsvärde med avdrag för avyttringskostnader. Transaktionen förväntas genomföras under första kvartalet 2022.

I oktober 2020 tecknade Sandvik avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett dotterbolag till M Group-koncernen, vilket är till 100 procent ägt och verksamt i Australien. Avtalet innefattar borriggar för mineralprospektering, förbrukningsvaror, produktionslager samt utvalda varumärken och patent. Verksamheten ingår för närvande i Sandvik Mining and Rock Solutions. Hänförliga tillgångar och skulder har klassificerats som en avyttringsgrupp till försäljning. Avyttringsgruppen har värderats till marknadsvärde med avdrag för avyttringskostnader. Försäljningsprocessen är pågående och det är endast mindre poster kvar att sälja. Transaktionen förväntas stängas under första kvartalet 2022.

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning

 

2020

2021

Immateriella anläggningstillgångar

2

42

Materiella anläggningstillgångar

0

190

Övriga anläggningstillgångar

53

48

Varulager

245

2

Fordringar

61

41

Summa tillgångar

361

323

Övriga skulder och avsättningar

171

107

Summa skulder

171

107

Summa eget kapital och skulder

171

107

Avvecklad verksamhet

Mining Systems avyttrades till FLSmidth och NEPEAN redan under 2017, men genom ett operativt avtal med FLSmidth behölls ett antal pågående projekt som Sandvik skulle leverera mellan 2017–2019. Majoriteten av projekten slutfördes i slutet av 2019, men Mining Systems har fortfarande en del personal- och garantiåtaganden.

Resultaträkning för avvecklad verksamhet

 

2020

2021

Intäkter

6

5

Kostnad för sålda varor

–13

19

Bruttoresultat

–8

24

Försäljningskostnader

6

–10

Administrativa kostnader

–27

–14

Övriga rörelseintäkter

2

6

Övriga rörelsekostnader

–5

–16

Rörelseresultat

–32

–10

Årets förlust

–32

–10

Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet

 

2020

2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–67

–40

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2

1

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet

–66

–39

Redovisningsprinciper

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning och avvecklade verksamheter

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning

Avyttringsgrupper redovisas som tillgängliga för försäljning när det redovisade värdet i huvudsak kommer att bli återvunnet genom en försäljningstransaktion som mycket sannolikt kommer genomföras, snarare än genom fortsatt drift. För att bedömas som mycket sannolik har åtgärder för att genomföra försäljningen påbörjats och den förväntas genomföras inom ett år.

Avyttringsgruppen redovisas till det lägsta av bokfört värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, vilket kan föranleda en nedskrivning av avyttringsgruppen.

Materiella anläggningstillgångar skrivs inte av under tiden de är klassificerade som tillgängliga för försäljning. Räntekostnader och andra omkostnader hänförliga till en avyttringsgrupp skulder fortsätter att kostnadsföras.

Materiella anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning och tillgångar tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra tillgångar i balansräkningen. Skulder tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra skulder i balansräkningen.

Avvecklade verksamheter

För att kategoriseras som avvecklad verksamhet måste en del av Sandviks verksamhet, utöver att ha klassificerats som tillgänglig för försäljning, också avse en väsentlig och avgränsad verksamhet eller vara en del av ett initiativ med syfte att avyttra en väsentlig och avgränsad verksamhet.

Förlorande av bestämmande inflytande över ett helägt dotterbolag med ett kvarvarande betydande intresse

När koncernen avyttrar en betydande del av sitt bestämmande och därmed förlorar kontrollen över ett dotterföretag upphör konsolideringen av verksamheten. Om det kvarvarande intresset i bolaget uppfyller kravet på att redovisas som ett intresseföretag, tas det upp i redovisningen till marknadsvärde vid avyttringstillfället och redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Vinsten eller förlusten av transaktionen är skillnaden mellan marknadsvärdet i enlighet med köpeskillingen likväl som marknadsvärdet på det kvarvarande intresset och det redovisade värdet på det tidigare dotterföretagets nettotillgångar, vilket redovisas över resultaträkningen. Vinsten eller förlusten hänförlig till omvärderingen av det kvarvarande intresset till marknadsvärde redovisas separat.

Värdeöverföring till ägare

När Sandvik har åtagit sig att dela ut en avyttringsgrupp till ägare, omklassificeras hänförliga tillgångar och skulder till “utdelning till ägare”. Sandvik anses åtagit sig utdelningen när avyttringsgruppen är tillgänglig för omedelbar värdeöverföring och värdeöverföringen är mycket sannolik. För att bedömas som mycket sannolik har åtgärder för att genomföra värdeöverföringen påbörjats och den förväntas genomföras inom ett år. Beslutet avseende värdeöverföringen ska ha tagits på en lämplig nivå inom organisationen.