GRI

IF14 GRI-index

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 102: Generella standardupplysningar 2016

Organisationsprofil

102-1

Organisationens namn

Bolagsstyrningsrapport

 

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

Värdeskapande erbjudanden

 

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Bolagsstyrningsrapport

 

102-4

Länder där organisationen är verksam

Värdeskapande erbjudanden
Not K2 Segmentsrapportering
Not K16 Andelar i intresseföretag och Joint Ventures

 

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

Bolagsstyrningsrapport

 

102-6

Marknader

2021 i korthet

 

102-7

Organisationens storlek

2021 i korthet
Värdeskapande erbjudanden
Resultaträkning
Balansräkning
Not M12 Andelar i koncernföretag

 

102-8

Information om medarbetare och andra arbetare

Not IF7 Medarbetare

 

102-9

Leverantörskedja

Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

102-10

Väsentliga förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja

Förvaltningsberättelse – Koncernöversikt
Not K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
Not K31 Rörelseförvärv

 

102-11

Försiktighetsprincipen

Hållbarhetsstyrning

 

102-12

Externa initiativ

2021 i korthet
Koncernchefens kommentar
FN:s mål för hållbar utveckling
Hållbarhetsstyrning
Not IF2 Intressentdialoger

 

102-13

Medlemskap i organisationer

Not IF2 Intressentdialoger

 

Strategi

102-14

Kommentar från senior beslutsfattare

Koncernchefens kommentar

 

Etik och integritet

102-16

Värderingar, principer, standarder samt uppförandekod

Vår strategi
Hållbarhetsstyrning
Not IF4 Uppförandekod

 

Styrning

102-18

Organisationens bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport
Hållbarhetsstyrning

 

Intressentrelationer

102-40

Intressentgrupper som organisationen haft dialog med

Not IF2 Intressentdialoger

 

102-41

Kollektivavtal

Not IF7 Medarbetare

 

102-42

Princip för urval av intressenter

Not IF2 Intressentdialoger

 

102-43

Organisationens metoder för dialog med intressenter

Not IF2 Intressentdialoger

 

102-44

Ämnen och frågor som framkommit i dialog med intressenterna

Dialog med analytiker
Not IF2 Intressentdialoger

 

Redovisningsprinciper

102-45

Företag som redovisas i koncernens koncernredovisning

Not K16 Andelar i intresseföretag och Joint Ventures

 

102-46

Definition av rapportens innehåll och avgränsningar

Vår strategi
Mål och måluppfyllelse
Hållbarhetsstyrning
Not IF1 Om redovisningen

 

102-47

Väsentliga aspekter

Sandvik Mining and Rock Solutions – Översikt
Sandvik Rock Processing Solutions – Översikt
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions – Översikt
Sandvik Materials Technology – Översikt
Hållbarhetsstyrning

 

102-48

Ändrad information

Not IF1 Om redovisningen

 

102-49

Ändrade redovisningsprinciper

Not IF1 Om redovisningen

 

102-50

Redovisningsperiod

Not IF1 Om redovisningen

 

102-51

Datum för senaste redovisningen

Not IF1 Om redovisningen

 

102-52

Redovisningscykel

Not IF1 Om redovisningen

 

102-53

Kontaktperson för frågor gällande rapporten

Produktionsdata

 

102-54

Deklaration att rapporten följer GRI-standard

Not IF2 Intressentdialoger

 

102-55

GRI-index

Not IF14 GRI-index

 

102-56

Extern granskning

Not IF1 Om redovisningen
Bestyrkanderapport

 

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 103: Management approach 2016

103-1

Materiella områden och avgränsningar

 

 

Antikorruption

Uppförandekoden
Regelefterlevnad
Hållbar leverantörshantering
Not IF4 Uppförandekod
Not IF6 Regelefterlevnad

 

Material, Avfall, Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Mål och måluppfyllelse
Not IF9 Miljöavtryck

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbara Lösningar skapar Värde
Sandvik-koncernens nyckelrisker 2021
Not IF2 Intressentdialoger

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Mål och måluppfyllelse
Hållbara Lösningar skapar Värde
Medarbetare
Not IF7 Medarbetare

 

 

 

 

 

103-2

Management approach och dess komponenter

 

 

Antikorruption

Hållbara Lösningar skapar Värde
Uppförandekoden
Regelefterlevnad
Hållbar leverantörshantering
Not IF4 Uppförandekod
Not IF6 Regelefterlevnad
Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

Material, Avfall, Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Mål och måluppfyllelse
Not IF9 Miljöavtryck

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbara Lösningar skapar Värde
Sandvik-koncernens nyckelrisker 2021
Hållbarhetsstyrning
Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Hållbara Lösningar skapar Värde
Hållbarhetsstyrning
Not IF7 Medarbetare

 

 

 

 

 

103-3

Utvärdering av management approach

 

 

Antikorruption

Uppförandekoden
Regelefterlevnad
Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

Material, Avfall, Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Hållbarhetsstyrning
Not IF9 Miljöavtryck

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbarhetsstyrning
Not IF2 Intressentdialoger

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Medarbetare
Not IF7 Medarbetare

 

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 205: Antikorruption 2016

205-2

Kommunikation och utbildning om policyer och procedurer avseende korruption

Not IF4 Uppförandekod

Data per region och anställd inte tillgängligt då vi följer upp på affärsverksamhet snarare än region.
Data för affärspartners inte tillgängligt.

GRI 302: Energi 2016

302-1

Energiförbrukning inom organisationen

Not IF9 Miljöavtryck

Ingen separat data på kylning.
Ingen data på såld energi.

302-3

Energiintensitet

Not IF9 Miljöavtryck

 

GRI 303: Vatten och utloppsvatten 2018

303-1

Påverkan från tillgång i vattenområde

Miljö, Hälsa och Säkerhet

Vatten hanteras lokalt, inom gränserna för de certifierade ledningssystemen.

303-2

Hantering av påverkan från utsläpp till vatten

Miljö, Hälsa och Säkerhet

303-3

Vattenuttag

Not IF9 Miljöavtryck

Inget vattenuttag eller utsläpp till hav.

303-4

Vattenutsläpp

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF9 Miljöavtryck

 

Egen indikator: Vattenintensitet

Not IF9 Miljöavtryck

 

GRI 305: Utsläpp 2016

305-1

Direkta (Scope 1) växthusgaser

Not IF9 Miljöavtryck

 

305-2

Indirekt energi (Scope 2) växthusgaser

Not IF9 Miljöavtryck

Enbart CO2-utsläpp.

305-4

Växthusgasintensitet

Not IF9 Miljöavtryck

Enbart CO2-utsläpp.

305-7

Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra väsentliga luftutsläpp

Not IF9 Miljöavtryck

POP, HAP, PM inte tillgängligt.

GRI 306: Avfall 2020

306-1

Avfall och signifikant avfallsrelaterad påverkan

Not IF9 Miljöavtryck

 

306-2

Hantering av signifikant avfallsrelaterad påverkan

Not IF9 Miljöavtryck

 

306-3

Genererat avfall

Not IF9 Miljöavtryck

 

306-4

Avfall från deponi

Not IF9 Miljöavtryck

 

306-5

Avfall till deponi

Not IF9 Miljöavtryck

 

Egen indikator: Avfallsintensitet

Not IF9 Miljöavtryck

 

GRI 308: Miljömässiga leverantörsutvärderingar 2016

308-2

Negativ miljöpåverkan inom leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

GRI 401: Anställning 2016

401-1

Nyanställningar och personalomsättning

Not IF7 Medarbetare

 

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

403-1

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-2

Identifikation, utvärdering och granskning av risker

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-3

Tjänster för hälsa och säkerhet

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-4

Medarbetarinflytande, konsultation och kommunikation avseende hälsa och säkerhet

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-5

Utbildning av medarbetare inom hälsa och säkerhet

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-6

Främjande av medarbetares hälsa

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-7

Förebyggande åtgärder inom hälsa och säkerhet med direkt länk till affärsrelationer

Miljö, Hälsa och Säkerhet
Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-9

Arbetsrelaterade skador

Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

403-10

Arbetsrelaterad sjukdom

Not IF8 Hälsa och säkerhet

 

GRI 405: Mångfald och lika rättigheter 2016

405-1

Sammansättning av styrande instanser och medarbetare

Not IF7 Medarbetare

 

GRI 408: Barnarbete 2016

408-1

Verksamhet eller leverantörer med väsentlig risk för barnarbete

Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

GRI 409: Tvångsarbete 2016

409-1

Verksamhet eller leverantörer med väsentlig risk för tvångsarbete

Not IF10 Hållbar leverantörshantering

 

GRI 414: Sociala leverantörsutvärderingar

414-2

Negativ social påverkan inom leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

Not IF10 Hållbar leverantörshantering