Koncernens förändringar i eget kapital

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

MSEK

Aktie-
kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Summa

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2020

1 505

7 678

7 010

45 651

61 844

14

61 858

Korrigering av tidigare år

–53

–53

–53

Ingående eget kapital 1 januari 2020

1 505

7 678

7 010

45 598

61 791

14

61 805

Årets resultat

8 735

8 735

–14

8 721

Övrigt totalresultat

–4 736

–921

–5 657

3

–5 655

Årets totalresultat

–4 736

7 814

3 077

–11

3 066

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar av minoritetsintresse

2

2

–2

0

Ökning/minskning av optionsprogram

210

210

210

Utdelningar

Utgående eget kapital 31 december 2020

1 505

7 678

2 274

53 624

65 081

1

65 082

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2021

1 505

7 678

2 274

53 624

65 081

1

65 082

Korrigering av tidigare år

–48

–48

–48

Ingående eget kapital 1 januari 2021

1 505

7 678

2 274

53 575

65 033

1

65 034

Årets resultat

14 461

14 461

23

14 484

Övrigt totalresultat

3 871

1 991

5 862

11

5 873

Årets totalresultat

3 871

16 452

20 323

34

20 357

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar av minoritetsintresse

–94

–94

97

3

Ökning/minskning av optionsprogram

78

78

78

Utdelningar

–8 140

–8 140

–8 140

Utgående eget kapital 31 december 2021

1 505

7 678

6 145

61 872

77 200

132

77 332