K27 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Sandvik är från tid till annan part i juridiska processer och administrativa förfaranden relaterade till sin verksamhet, inklusive ansvar för produkter, miljö, hälsa och säkerhet. Enligt Sandviks uppfattning kommer dock inga av dessa pågående processer och förfaranden att märkbart påverka koncernen.

Eventualförpliktelser

2020

2021

Garantier utfärdade för kunder och övriga

1 281

1 410

Övriga borgens- och ansvarsförbindelser

462

409

Totalt

1 743

1 819

Koncernens ansvarsförbindelser uppgick till 1 819 MSEK (1 743) och utgjordes huvudsakligen av pensionsgarantier och pågående processer. Banker och övriga kreditinstitut har utfärdat garantier på uppdrag av koncernbolagen som ett led i den normala affärsverksamheten för uppfyllelse av åtaganden.

Tabellen visar de maximala beloppen av utbetalningar på garantier till tredje part och återspeglar inte ledningens förväntningar på utfallet.

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar.

Ställda säkerheter

2020

2021

Fastighetsinteckningar

225

230

Totalt

225

230

Redovisningsprinciper

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.

En eventualförpliktelse redovisas även när det finns ett åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas alternativt det inte kan göras en tillräckligt tillförlitlig beloppsberäkning.