K33 Statliga stöd

Sandvik har erhållit olika former av statliga stöd i länder där koncernen är verksam och för 2021 uppgår de till 161 miljoner kronor (521). Närmare hälften av bidragen har redovisats som en minskad kostnad till vilken bidraget är hänförligt till (2020 var största delen av bidragen hänförliga till det). Merparten är relaterat till personalkostnader. Största delen av övriga bidrag mottagna under 2021 är hänförliga till utvecklingsprojekt.

Majoriteten har inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag.

Redovisningsprinciper

Statliga stöd redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen när det är rimligt säkert att stödet kommer att erhållas och enheten kommer uppfylla villkoren för dem. Stöd redovisas i årets resultat under samma perioder som de relaterade kostnaderna de är avsedda att kompensera för. Stöd relaterade till tillgångar presenteras genom att dra av stödet från tillgångens redovisade värdet.