GRI

Översikt

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions hade ett starkt år med en hög orderingång och den största efterfrågan på batterielfordon någonsin. Förvärven av DSI Underground och Deswik kommer att förstärka vår marknadsposition ytterligare och utöka vårt erbjudande inom gruvplanering och markstöd.

Sandvik Mining and Rock Solutions skapar kundvärde genom produkter och tjänster som ökar produktiviteten, säkerheten och drifttiden, samtidigt som de minskar kostnaderna. Vårt sortiment omfattar utrustning som borr-aggregat, underjordslastare och truckar, bergborrar och andra verktyg, reservdelar, tjänster, samt digitala och hållbara lösningar för gruv- och infrastruktursbranschen. Cirka 90 procent av vår försäljning finns inom gruvverksamheten och eftermarknaden står för 63 procent av vår verksamhet. Sandvik är branschledande inom automatiserade lastnings- och transportsystem för underjordsgruvor och fokuserar även på tillväxt inom dagbrott. Vi leder och driver på gruvindustrins omställning mot elektrifiering.

Marknadsöversikt

År 2021 kännetecknades av en stark marknad med bra underliggande global efterfrågan och goda marginaler. Råvarupriserna var höga och marknaden starkare jämfört med föregående år. Vi har en fördelaktig råvaruexponering – många av våra kunder utvinner till exempel guld och elektrifieringsmetaller – och vi förväntar oss att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark på råvaror inom de områden där vi är verksamma.

Under året investerade kunderna över hela värdekedjan, både i ny utrustning och i eftermarknadslösningar. Intresset för vår eldrivna gruvutrustning var stort med flera stora order som följd.

2021 i siffror

Intäkter per råvara

Cirkeldiagram som visar intäkter per råvara. Topp 3 är: Guld 38 %, Koppar 21 % och Kol 10 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Cirkeldiagram för intäkter per marknadsområde. Topp 4 är: Nordamerika 21 %, Australien 20 %, Afrika/Mellanöstern 20 % och Asien 20 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

20201)

2021

Orderingång

34 832

47 460

Intäkter

33 572

41 409

Justerad EBITA2)

7 018

8 659

Justerad EBITA-marginal2), %

20,9

20,9

EBIT

6 400

8 220

EBIT-marginal, %

19,1

19,9

Justerad EBIT2)

6 885

8 227

Justerad EBIT-marginal2), %

20,5

19,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

29,2

31,2

Antal medarbetare3)

12 442

15 574

Könsfördelning (män/kvinnor), %

84/16

82/18

Kvinnor i ledande befattning, %

17,8

19,4

Olycksfrekvens (LTIFR)

0,8

1,2

Total olycksfrekvens (TRIFR)

3,0

3,6

1)

Föregående års siffror har omräknats till följd av ny affärsområdesstruktur från 1 januari 2021.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster om –6 miljoner kronor (–485).

3)

Omräknat till heltidstjänster.

Översikt

Produktportfölj

Utrustning för borrning, bearbetning, lastning och transport. Förbrukningsvaror för borrning, verktyg, service, reserv- och slitdelar.

Marknadsbeskrivning

Gruvor:

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. En betydande eftermarknadsverksamhet.

Infrastruktur:

Sandvik är verksamt inom nischen bergavverkning. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor:

 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • En växande medelklass
 • Metall- och mineralpriser
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automatisering och elektrifiering
 • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet

Infrastruktur:

 • BNP-tillväxt/urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
 • Statliga stimulansprogram
 • Produktion av ballastmaterial
 • Cementförbrukning

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Gruvor:

Huvudsakligen globala konkurrenter som Epiroc, Caterpillar och Komatsu Mining.

Infrastruktur:

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Epiroc, Caterpillar och Furukawa. Många lokala aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor:

Direktförsäljning cirka 95 procent med ett globalt servicenätverk.

Infrastruktur:

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka eftermarknadsverksamheten inom den befintliga kundbasen. Utöka marknadsandelar inom ytborrning. Nå högre servicenivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatisera, elektrifiera och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom sammanslagningar och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och infrastrukturmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknisk utveckling och uppkomsten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.