M9 Immateriella anläggningstillgångar

 

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

120

139

259

Nyanskaffningar

4

4

Avyttringar och utrangeringar

–40

–40

Omklassificeringar

3

3

Utgående balans 31 december 2020

87

139

226

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

88

86

174

Avyttringar och utrangeringar

–22

–22

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

8

27

35

Utgående balans 31 december 2020

74

113

187

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

13

26

39

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

87

139

226

Nyanskaffningar

667

667

Utgående balans 31 december 2021

754

139

893

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

74

113

187

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

95

26

121

Utgående balans 31 december 2021

169

139

308

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

585

0

585

 

2020

2021

Administrationskostnader

–35

–32

Forskning- och utvecklingskostnader

–89

Totalt

–35

–121

Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga utgifter för egen utveckling som en kostnad i resultaträkningen.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är för:

  • Patent 10–20 år
  • Goodwill 10 år

Låneutgifter

I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet under de perioder till vilka de hänför sig. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar.