IF3 Väsentlighetsanalys

Sandviks väsentlighetsanalys baseras på den process och metodik som föregick definitionen av våra hållbarhetsmål. Utgångspunkten är koncernens hållbarhetsagenda, vilken utgår från internationella ramverk och institutioner som FN:s globala hållbarhetsmål, UN Global Compact, medierapporter, globala trender, intressentdialoger och vår egen bedömning.

År 2018 startade ett initiativ för att utveckla ett antal långsiktiga hållbarhetsmål. Målet var att ta fram mål inom de områden som är mest materiella för koncernen och för dess intressenter. Arbetet utgick från ett holistiskt synsätt genom att omfatta kunder, egen verksamhet och leverantörer i målbestämningen.

Koncernledning, affärsområden, divisioner, funktionella grupper och utvalda experter engagerades i målarbetet, som även baserades på synpunkter från intressenter som medarbetare, kunder aktieägare och investerare. Slutsatsen blev att fokusera vår hållbarhetsagenda kring fyra områden: cirkularitet, klimat, människor och fair play.

Hållbarhetsmålen för 2030 godkändes av koncernledningen och styrelsen 2019. Vid 2021 års översyn uppdaterades målet för cirkularitet, se IF9.