GRI

K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2020

2021

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

20 735

10 566

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

3 017

3 018

Summa enligt balansräkningen

23 752

13 585

Summa enligt kassaflödesanalysen

23 752

13 585

Betald och erhållen ränta och utdelning

2020

2021

Erhållen utdelning

5

2

Erhållen ränta

356

305

Erlagd ränta

–1 035

–964

Totalt

–674

–657

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2020

2021

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

–6

4

Övriga avsättningar

942

–1 191

Förändring i värdet av finansiella instrument

–1 011

–1 042

Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav

1

–397

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

146

–189

Avsättningar till pensioner

882

375

Övrigt

–28

84

Totalt

926

–2 356

Avstämning av poster som ingår i finansieringsverksamheten

 

 

Kassaflödeseffekter

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2020

Nya lån

Avskriv­ningar

Omklassifi­ceringar

Nya leasar

Valuta­kurs- effekter

Övrigt

31 december 2020

Räntebärande skulder

15 170

14

–74

–3 536

–245

37

11 366

Kortfristiga räntebärande skulder

2 234

43

–2 280

3 536

21

2

3 556

Leasingskulder

3 240

–1 012

0

907

–173

3

2 965

Totalt

20 645

56

–3 366

0

907

–397

43

17 888

 

 

Kassaflödeseffekter

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2021

Nya lån

Avskriv­ningar

Omklassifi­ceringar

Nya leasar

Valuta­kurs- effekter

Övrigt

31 december 2021

Räntebärande skulder

11 366

10 587

–3 048

–1 533

220

3 079

20 672

Kortfristiga räntebärande skulder

3 556

10 725

–6 612

1 534

–622

1 180

9 761

Leasingskulder

2 965

–1 025

0

1 366

124

488

3 917

Utbetald utdelning

–8 140

Totalt

17 888

21 312

–18 826

0

1 366

–277

4 748

34 350

Redovisningsprinciper

Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:

  • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
  • De kan lätt omvandlas till kassamedel
  • De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.