Sandvik som investering

Vi strävar kontinuerligt efter att stärka vårt värdeskapande erbjudande genom ledande produktivitet och hållbara lösningar för våra kunder. Med 160 års erfarenhet av och kunskap om avancerade material och tillämpningar är vi fortsatt relevanta genom att bidra till omvärlden med ingenjörskap, expandera vår kärnkompetens och addera ny digital teknik.

Under 2021 tog vi viktiga steg i vår tillväxtstrategi genom strategiska förvärv som kommer att stärka vår framtida position. Vår marknadsledande position och våra starka kundrelationer kombinerat med en decentraliserad organisation är möjliggörare för att snabbare agera på förändrade marknadstrender och kundbehov. Vår decentraliserade affärsmodell gör oss mer flexibla, minskar resultatsvängningarna och ökar förutsägbarheten i en cyklisk värld. Vår uthålliga lönsamhet och starka balansräkning utgör en solid plattform från vilken vi kan ta vara på intressanta tillväxtmöjligheter.

Kombinera kärnkompetens med nya teknologier

Grafik som illustrerar hur en kombination av leverans av mjukvara och hårdvara resulterar i nya lösningar (grafisk)

Ledande position baserad på expertkunskap

Cirkel som illustrerar hur FoU, ledande erbjudande, kundens förstaval, marknadsandel, prisledarskap och lönsamhet är sammankopplade. (grafisk)

Aktieägarna belönas

Ett stapel- och linjediagram som visar en ökning av utdelning per aktie i SEK och % för åren 2015-2021. Ingen utdelning 2019. (stapeldiagram)

Marknadsledande positioner – kundens förstaval

 • Genom att erbjuda kunder produkter och tjänster som förbättrar deras hållbarhet säkrar vi våra marknadsledande positioner och bibehåller värdebaserad prissättning
 • Strategiska och långsiktiga kundrelationer kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell möjliggör att vi kan anpassa oss snabbare efter nuvarande och framtida behov
 • Cirka 4 procent av årsintäkterna investeras i FoU för att garantera ett ledande produkterbjudande
 • Höga ingångsbarriärer till följd av en teknologiskt ledande position, kapitalintensitet och materialkunskap

Stark finansiell ställning möjliggör skifte mot tillväxt

 • En solid balansräkning, starkt kassaflöde och en nettokassa
 • Tillväxtmål om minst 5 procent över en konjunkturcykel från organisk och förvärvad tillväxt
 • Capex om <4 miljarder kronor 2021, för 2022 <5 miljarder
 • Investeringar i produktinnovationer samt digitalisering och automatisering
 • Förvärv ska bredda vårt värdeskapande kunderbjudande, leda digitalisering och automatisering samt expandera till snabbare växande marknader

Flexibla genom affärscykeln – goda finansiella resultat

 • Bevisad motståndskraft i lågkonjunkturer
 • Snabb anpassning genom stukturella och volymbaserade kostnadsbesparingsprogram
 • Stark justerad EBITA-marginal om 19,1 procent
 • Stark justerad rörelsemarginal, exklusive metallpriseffekter, om 17,8 procent under 2021, överträffade marginalmålet om ≥16,0 procent
 • Fortsatt arbete för att förbättra kostnadsstrukturer och operationell effektivitet

Aktieägarna belönas

 • Ansvarsfull och värdeskapande kapitalallokering
 • Mål om en utdelningskvot om 50 procent över en konjunkturcykel
 • Genomsnitt över senaste tio åren:
  • En utdelningskvot om 68 procent
  • 3,3 procents direktavkastning
 • Under 2021 bekräftade styrelsen det tidigare beslutet att fortsätta förberedelserna för en separat notering av Sandvik Materials Technology. Det beräknas ske andra eller tredje kvartalet 2022 och förutsätter aktieägarnas godkännande.