IF2 Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare.

Vi är engagerade i en öppen dialog med våra intressenter. Exempel på dialoger 2021: Individuella möten eller gruppsamtal med analytiker, investerare och aktieägare där vi diskuterar frågor som implementering av strategin, 2030-målens relevans för Sandviks verksamhet, målsättningar och genomförande och vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. Under 2021 genomfördes möten med samtliga större aktieägare. Kunddialoger hålls kontinuerligt där vi diskuterar teman som produktutveckling för förbättrad säkerhet och energieffektivitet samt elektrisk utrustning. Den uppdaterade uppförandekoden för leverantörer föranledde diskussioner och förnyade avtal med våra leverantörer. Löpande dialoger hålls med medarbetare via möten, medarbetarenkäter och utvecklingssamtal och vi har inkluderat hållbarhetsrelaterade frågor i vår medarbetarundersökning. Sandvik har regelbundna möten med fackföreningar där vi diskuterar vår hållbarhetsagenda. Vi deltog i konferenser och rundbordssamtal arrangerade av organisationer och den akademiska världen, exempelvis Innov8rs, SIDA, Näringslivets Internationella Råd (NIR), Ingenjörer Utan Gränser, Handelshögskolan i Köpenhamn, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Gävle.

Medlemskap i organisationer

Sandvik är medlem i FN:s Global Compact-initiativ. Sandvik deltar även i branschorganisationerna Jernkontoret (stålproducenter), Svemin (gruvor, mineral- och metallproducenter), Cobolt-institutet och den internationella Volfram-organisationen (ITIA) .