GRI

Koncernöversikt

Orderingång och intäkter

Året karaktäriserades av en stark kundaktivitet och bred efterfrågan med orderingång på rekordhöga nivåer inom gruv- och infrastruktursegmenten. Underliggande efterfrågan inom verkstad var stabil under året medan komponentbristen påverkade fordonssegmentet. En försiktig ökning inom flyg noterades i början av 2021 med en signifikant tillväxt under andra halvåret, dock mot jämförelsevis låga nivåer föregående år. Energisegmentet fortsatte att förbättras under året men olja och gas nådde inte samma nivåer som före covid-19-pandemin. Den organiska orderingången ökade med en tvåsiffrig takt i de större regionerna. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan med -3 procent på orderingång respektive intäkter. Orderingången uppgick till 108 900 miljoner kronor (86 288) och intäkter till 99 110 miljoner kronor (86 409), vilket motsvarar ett orderingångsvärde i relation till intäkter om 110 procent.

Resultat och avkastning

Sandviks intäkter uppgick till totalt 99 110 miljoner kronor (86 409). Rörelseresultatet var 18 644 miljoner kronor (11 184), motsvarande 18,8 procent (12,9) av intäkterna. Justerad EBIT förbättrades till 18 107 miljoner kronor (14 531) och den justerade EBIT-marginalen steg till 18,3 procent (16,8). Rörelser i metallpriser för Sandvik Materials Technology gav en positiv påverkan på rörelseresultatet med 487 miljoner kronor (-172). Förändringar i utländsk valuta påverkade resultatet negativt med -898 miljoner kronor (-974) jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till -194 miljoner kronor (54). Resultatet före skatt var 18 451 miljoner kronor (11 238) för koncernen och 18 460 miljoner kronor (11 270) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan om -3 967 miljoner kronor (-2 517) på resultatet, motsvarande 22 procent (22) av resultatet före skatt. Årets resultat, hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, uppgick till 14 461 miljoner kronor (8 735). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 11,53 kronor (6,96) och 11,54 kronor (6,99) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital var 19 procent (13) och avkastning på eget kapital var 20 procent (14). 

Resultat och avkastning

 

2020

2021

EBIT, MSEK

11 184

18 644

% av intäkter

12,9

18,8

Justerad EBIT1), MSEK

14 531

18 107

% av intäkter

16,8

18,3

Resultat före skatt, MSEK

11 238

18 451

% av intäkter

13,0

18,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,3

19,5

Avkastning på eget kapital, %

13,6

20,5

Resultat per aktie, SEK

6,96

11,53

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

6,95

11,52

Jämförelsestörande poster2)

–3 347

538

 

 

 

Varav kvarvarande verksamheter

 

 

EBIT, MSEK

11 216

18 654

% av intäkter

13,0

18,8

Justerad EBIT1), MSEK

14 563

18 116

% av intäkter

16,9

18,3

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

11 270

18 460

% av intäkter

13,0

18,6

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

6,99

11,54

1)

Justerat för jämförelsestörande poster

2)

För 2021 är det främst vinst från försäljning av fastighet, delvis upplösning av omstruktureringsreserver tagna 2020 delvis nettat av separationskostnader för Sandvik Materials Technology samt av avveckling av förmånsbestämda pensionsplaner i USA och England. För 2020 är det främst besparingsåtgärder samt kostnader relaterat till försäljningen av Varel Oil & Gas.

Rörelsekapital

Rörelsekapital i förhållande till intäkter för året var 24 procent (28). I absoluta tal uppgick rörelsekapitalet till 26 803 miljoner kronor (20 096) vid årets slut. Rörelsekapitalets volym förändrades med 3 726 miljoner kronor (-2 055) jämfört med föregående år. Förändrade valutakurser påverkade rörelsekapitalet negativt med 1 511 miljoner kronor (-2 486) jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar minskade rörelsekapitalet med
-1 249 miljoner kronor (-132)..

Investeringar, koncernen totalt

 

2020

2021

Investeringar i anläggningar, MSEK

3 278

3 598

% av intäkter

3,8

3,6

% av avskrivning enligt plan

87

99

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 13 177 miljoner kronor (15 347). Kassaflödet efter investeringar uppgick till –13 014 miljoner kronor (10 571). Vid årets slut uppgick likvida medel till 13 585 miljoner kronor (23 752). Räntebärande skulder, inklusive nettopensionsskulder, med avdrag för likvida medel, resulterade i en nettoskuld om 26 902 miljoner kronor (2 645). Nettoskuldsättningsgraden var 0,35 (0,04). Sandviks kreditfaciliteter om 9 000 miljoner kronor var outnyttjade vid årets slut. I det svenska obligationsprogrammet om 15 000 miljoner kronor fanns vid årets utgång utestående obligationer motsvarande ett nominellt värde om 1 000 miljoner kronor. I det europeiska obligationsprogrammet om 3 000 miljoner euro fanns utstående obligationer motsvarande ett nominellt värde om 1 383 miljoner euro vid årets slut. Återstående löptider för koncernens utestående obligationer var i snitt 2,0 år för svenska obligationer och 5,5 år för europeiska obligationer. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget A- för Sandviks långfristiga upplåning och A-2 för kortfristig upplåning.

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK

 

Intäkter

Resultat efter finansiella poster

Vinstmarginal, %

2020

1:a kvartalet

23 623

2 334

10

 

2:a kvartalet

20 229

1 524

8

 

3:e kvartalet

20 146

3 986

20

 

4:e kvartalet

22 412

3 394

15

 

 

 

 

 

2021

1:a kvartalet

21 693

3 983

18

 

2:a kvartalet

23 461

4 654

20

 

3:e kvartalet

24 828

4 543

18

 

4:e kvartalet

29 128

5 271

18

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 77 332 miljoner kronor (65 082) eller 61,6 kronor per aktie (51,9). Soliditeten uppgick till 50 procent (55).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2021 till 3 598 miljoner kronor (3 278), vilket motsvarar 99 procent av avskrivningar enligt plan för den kvarvarande verksamheten. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till 423 miljoner kronor (778). Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till –23 578 miljoner kronor (–3 274). Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar uppgick till 431 miljoner kronor (405).

Förvärv under året

Den 7 juli slutförde Sandvik Mining and Rock Solutions förvärvet av DSI Underground, vilket inkluderade DSI:s ägarandel av fyra joint venture-bolag (Rocbolt Technologies) i Kina, Sydafrika, Mongoliet och Australien.

Den 31 juli slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av 67 procent av Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd., med en köp/säljoption för den återstående andelen om tre år.

Den 29 september slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det amerikanska bolaget CNC Software Inc.

Den 1 oktober slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solution förvärvet av det amerikanska bolaget DWFritz Automation Inc.

Den 1 oktober slutförde Sandvik Mining and Rock Solutions förvärvet av det australiensiska bolaget Tricon.

Den 4 oktober slutförde Sandvik Materials Technology förvärvet av Accuratech Group.

Den 15 oktober slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det amerikanska bolaget Cambrio.

Den 2 november slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det polska bolaget Fanar.

Den 9 december slutförde Sandvik Rock Processing Solutions förvärvet av det Sydafrikanska bolaget Kwatani.

Den 23 december slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av amerikanska bolaget GWS Tool Group.

Den 23 december slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det kanadensiska bolaget ICAM Technologies Corporation.

Den 27 december slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av amerikanska bolaget Dimensional Control Systems.

Finansiell ställning per den 31 december

 

2020

2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

15 347

13 177

Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK

10 571

–13 014

Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK

23 752

13 585

Nettoskuld, MSEK

2 645

26 902

Finansnetto, MSEK

54

–194

Soliditet, %

55

50

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,04

0,35

Eget kapital, MSEK

65 082

77 332

Eget kapital per aktie, SEK

51,9

61,6

Coronapandemin och påverkan på den finansiella rapporteringen

Per den 31 december fanns ingen väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen relaterat till värdering av goodwill, kreditförlustreserveringar, värdering av lager eller statliga stöd.

Moderbolaget1)

Moderbolagets fakturering 2021 uppgick till 12 244 miljoner kronor (9 599) och rörelseresultatet till 4 328 miljoner kronor (2 950). Resultat från andelar i koncernföretag om 2 205 miljoner kronor (–1 558) under året avser huvudsakligen bidrag och utdelning motsvarande kostnader för separationen av Sandvik Materials Technology. Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 21 688 miljoner kronor (7 057). Moderbolagets balansomslutning ökade med 12 095 miljoner kronor, från 64 335 miljoner kronor till 76 430 miljoner kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 070 miljoner kronor (430).

Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2021 till 3 703 personer (3 354).

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kronor (4,50+2,00) per aktie. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 42 procent (75) av justerad vinst per aktie efter utspädning för Sandvik-koncernen.

Utdelning 4,75 kronor per aktie

 

x antal aktier

1 254 385 923

 

= 5 958 333 134

i ny räkning överförs

25 529 073 486

Summa, SEK

31 487 406 602

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 40 636 (38 666), av vilka 20 procent (19) var kvinnor. Personalomsättningen var 10 procent (8). Löner och ersättningar uppgick under året till 21 194 miljoner kronor (18 864 ).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 framgår nedan. Styrelsen föreslår inga nya riktlinjer.

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänts av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi, se bolagets webbplats home.sandvik.

Former av ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Ersättningen får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Fast lön

Syftet med den fasta lönen är att attrahera och behålla ledande befattningshavare med rätt kompetens för respektive befattning. Lönenivån ska bestämmas baserat på jämförelse med liknande komplexa positioner inom en definierad jämförelsegrupp.

Rörlig ersättning

– Rörlig aktierelaterad ersättning

Bolaget kan erbjuda långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För närvarande finns pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats home.sandvik.

– Rörlig kontantersättning

Bolaget kan erbjuda kortsiktig eller långsiktig rörlig kontantersättning. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av sådan ersättning ska mätas under en period om ett till tre år. Sådan ersättning får årligen uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen.

Rörlig kontantersättning ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. Dessa kriterier ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och prestation samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden. Kriterierna kan vara finansiella, och innefatta minst tre nyckeltal, och icke-finansiella, och ska alltid vara affärsrelaterade. Minst 80 procent av den rörliga kontantersättningen ska kopplas till de finansiella kriterierna. Verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och affärsområdesnivå. De fastställda nyckeltalen ska presenteras på bolagets webbplats, home.sandvik. När mätperioden är slut ska det bedömas i vilken utsträckning de fastställda kriterierna har uppfyllts, vilket sedan redovisas i ersättningsrapporten året därpå. Såvitt avser de finansiella kriterierna ska bedömningen baseras på den finansiella information som senast offentliggjorts av bolaget.

– Särskilda arrangemang

I specifika fall får bolaget erbjuda ersättning med engångsbelopp, förutsatt att sådan ersättning endast lämnas på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och inte överstiger ett belopp motsvarande 100 procent av individens fasta årslön och maximala rörliga kontantersättning samt inte utges mer än en gång per år och individ.

– Rätt att innehålla eller kräva tillbaka ersättning

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och om en sådan åtgärd bedöms som rimlig, och (ii) har rätt att innehålla eller kräva tillbaka rörlig ersättning till en ledande befattningshavare som baserats på resultat som i efterhand visat sig vara felaktiga på grund av oegentlighet (så kallade malus och clawback).

Pensionsförmåner

Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 55 procent av den fasta årslönen, i enlighet med den svenska ITP1-planen. Undantag från denna huvudregel får medges för ledande befattningshavare med en pågående förmånsbestämd plan, förutsatt att kostnaden för denna plan inte överstiger ovannämnda tak.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare med behov av dubbelt boende kan betalt boende med mera tillkomma i linje med Sandviks regelverk och sådan förmån får uppgå till högst 20 procent av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning

Avgångsvederlag får utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och inget avgångsvederlag ska utgå.

I det fall en ledande befattningshavare inte har rätt till avgångsvederlag men omfattas av ett åtagande om konkurrensbegränsning, kan den ledande befattningshavaren istället kompenseras för ett sådant åtagande. Ersättning för ett åtagande om konkurrensbegränsning ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen av anställningen och ska inte betalas ut under en längre period än 18 månader. Den fasta lönen under uppsägningstiden tillsammans med ersättning for åtagandet om konkurrensbegränsning ska inte överstiga ett belopp motsvarande den ledande befattningshavarens fasta lön under 24 månader.

Beaktande av ersättning till bolagets anställda

Vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer, har som riktvärde använts de anställningsvillkor som tillämpas inom bolaget som helhet, med beaktande av principen att ersättningspaketen för alla Sandvik-anställda ska baseras på positionens komplexitet, prestation och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds inom Sandvik samma kombination av ersättningskomponenter såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet.

Anpassningar till lokala regler

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fastlagd lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not K4.

Forskning och Utveckling (FoU)

Respektive affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter. Fokusområden är material och processer inom maskinbearbetning, additiv tillverkning, legeringar, pulverteknologi, elektrifiering och digitala lösningar.

Sandvik har en portfölj om cirka 6 382 aktiva patent (5 977). Under 2021 beviljades 835 nya patent (853). Investeringarna i FoU uppgick till 3 682 miljoner kronor (3 429) under 2021, vilket motsvarar 3,7 procent (4,0) av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 2 987 (2 534) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många interna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Vi följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att försäkra sig om att en korrekt prismodell används och att rätt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete och EU:s initiativ kring skattetransparens och efterlever dessa standarder i takt med att de fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen bidrar till att minska osäkerheten om de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2021 betalade koncernen 4 154 miljoner kronor (3 518) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt utgör bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatter samt fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid nio anläggningar. Samtliga innehar de tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten. Under året överskreds ett antal riktvärden för utsläpp till luft och vatten. Samtliga incidenter rapporterades till myndigheterna och åtgärder har vidtagits i samtliga fall för att följa dessa riktvärden. Ett ansökan om dispens för tillåtna ljudnivåer för 2022–2024 lämnades in.

Lagstadgad hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport, vilket har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna Värdeskapande erbjudanden, Hållbara lösningar skapar värde, FN:s mål för hållbar utveckling, Hållbarhetsmål, Riskhantering, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter.

Händelser efter årets slut

Från den 1 januari 2021 presenteras Sandvik Materials Technology som tillgångar för distribution.

Sandvik utsåg Cecilia Felton till Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör (CFO) från den 1 februari 2022. Cecilia Felton, som var tillförordnad CFO sedan den 1 november 2021, kommer också att ingå i Sandviks koncernledning.

Sandvik har slutfört förvärvet av ingenjörsbolaget Gerling GmbH med fokus på tekniska lösningar för rörapplikationer. Bolaget kommer att rapporteras inom Sandvik Materials Technology.

Som en följd av det pågående kriget i Ukraina, följer Sandvik kontinuerligt upp risker samt mitigerande aktiviteter för att minska påverkan på koncernen. Per 2021 uppgick intäkterna från ryska kunder till 3,6 miljarder kronor (3,6 procent av koncernens intäkter) och från ukrainska kunder till 0,2 miljarder kronor (0,2 procent av koncernens intäkter).

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs på kommission för Sandvik AB. Dessa framgår av not M12.