K17 Långfristiga fordringar

 

2020

2021

Derivat som innehas för säkring

85

211

Fonderade pensionsplaner

312

768

Övriga icke räntebärande fordringar

345

433

Övriga räntebärande fordringar

1 855

1 858

Totalt

2 598

3 270