GRI

IF6 Regelefterlevnad

Sandvik hanterar efterlevnadsrisker genom ett program för regelefterlevnad. Under 2021 genomförde vi en 90 dagars översyn av programmet där fokus låg på struktur och organisation, en ny funktionell struktur för Group Compliance och en ny strategi för regelefterlevnad. En ny funktionell struktur inrättades för att stärka styrningen mellan koncernkrav, utförande i affärsområdena samt översyn och rapportering av regelefterlevnad. Områdena inom regelefterlevnad förblir desamma – bekämpande av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd – men de kommer att integreras med och hanteras genom fyra nya funktioner – Compliance Program office, Third-Party Management, Global Compliance Technology and Projects samt Culture and Business Ethics. Syftet är att ytterligare stärka effektiviteten och integrationen av programmen i affärsområdena, etablera en struktur för rapportering av regelefterlevnad samt att tillsammans med Internkontroll, Internrevision och Externrevision klargöra, testa och se över kraven och öka transparensen.

Funktionen Trade Compliance bytte namn till Third-Party Management och arbetsuppgifterna utökades med due diligence och Know-Your-Customer. Inom dataskydd fokuserade vi på att implementera nätverk för dataskydd, formella processer och publicering av formella styrdokument, utökad medvetandeträning och utökad implementering av de europeiska GDPR-reglerna globalt. Andra fokusområden var de nya Schrems II-kraven (överföringar av persondata från EEA-länder till länder utanför EEA och nya standardklausuler, SCC) och lansering av webbplatser som efterlever kraven på användning av cookies.

Vårt system för regelefterlevnad, det så kallade Compliance House, fortsatte att vara centralt i programmet för regelefterlevnad. Vårt mål för 2021 om att införa Compliance House i samtliga Sandvik-enheter uppfylldes. Vi förberedde en operationalisering av Compliance House 2022, bland annat en introduktion av principer för hur man ska använda, underhålla och kontinuerligt uppdatera Compliance House när affärsverksamhet, risker och kravbild ändras.

Medarbetarna erbjöds utbildning i regelefterlevnad i olika former såsom e-utbildning, webbinarier och klassrumsutbildningar. Totalt genomgick 11 593 (8 538) deltagare utbildning.

Sandvik har nolltolerans mot mutor och korruption. Under 2021 låg fortsatt fokus på att implementera processer och system för att hantera risker med administrativa mellanhänder i affärområdena.

Vårt program för regelefterlevnad bygger på regelbunden e-utbildning och lärarledd utbildning för medarbetare som kan bli utsatta för risker i sitt arbete. Under 2021 riktade vi in oss på anti-korruption och mutor samt dataskydd där 3 490 (1 480) medarbetare utbildades i anti-korruption och mutor medan 4 261 (1 389) utbildades i dataskydd. Vi har ett regelefterlevnadsprogram för konkurrensrätt för att minska riskerna kring konkurrens- och antitrustlagstiftning i samtliga länder där Sandvik är verksamt. Omfattande riktlinjer för konkurrensrätt finns tillgängliga för alla medarbetare och de uppmanas även att ta kontakt med Group Compliance om det finns skäl att misstänka oegentligheter i verksamheten. Programmet bygger på regelbunden e-utbildning och lärarledd utbildning för medarbetare som kan bli utsatta för konkurrensrättsliga risker i sitt arbete. 273 (3 583) medarbetare utbildades. Denna utbildning upprepas vartannat år och kommer därför att repeteras under 2022.

Sandvik tilldelades inga väsentliga böter eller icke-monetära sanktioner för överträdelser av lagar eller regler relaterat till våra fyra områden.