M7 Finansnetto

Resultat från andelar i koncernföretag

 

2020

2021

Utdelning, netto efter skatt

738

2 818

Koncernbidrag, lämnade/erhållna

2 146

Realisationsresultat vid avyttringar av andelar

–2 243

–2 759

Nedskrivningar

–53

Totalt

–1 558

2 205

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2020

2021

Ränteintäkter, koncernföretag

432

289

Ränteintäkter, övriga

0

Derivat, koncernföretag

5

12

Övrigt

11

Totalt

448

301

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2020

2021

Räntekostnader, koncernföretag

–41

–30

Räntekostnader, övriga

–521

–432

Derivat, koncernföretag

–4

–6

Övrigt

–12

–75

Totalt

–578

–543

Redovisningsprinciper

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer

Koncernbidrag som ett moderbolag erhåller från ett dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag. Koncernbidrag som lämnas från moderbolag till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag.

Anteciperad utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek, och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek före publiceringen av de finansiella rapporterna.

Finansiella garantiavtal

För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag, intresseföretag och samriskföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.