Översikt

Aktien

Under 2021 steg aktiekursen med 25,5 procent samtidigt som OMXS30-index på Nasdaq Stockholm steg med 29,1 procent.

Sandviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2021 handlades aktien till 252,6 kronor (201,3), motsvarande ett börsvärde om 317 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 10:e (11) värdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2021 omsattes sammanlagt 2,1 miljarder aktier (2,3) till ett värde av 460 miljarder kronor (382). Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 29 procent (52) av den totala omsättningen. Andra marknader som BATS Chi-X, Turquoise etc. stod för 71 procent (48). I USA kan Sandvik-aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2021 omsattes i genomsnitt 81 059 depåbevis (72 168) per dag. Vid slutet av 2021 fanns 24 887 171 ADRs (14 828 937) utestående.

Utdelning och totalavkastning

Förslag till utdelning per aktie, kronor

4,75

Vårt mål är att utdelningen ska uppgå till åtminstone 50 procent av det justerade resultatet per aktie över en konjunkturcykel. Styrelsen har till årsstämman 2022 föreslagit en utdelning om 4,75 kronor per aktie (4,50 + 2,00). Det motsvarar cirka 6,0 miljarder kronor (8,2) och en direktavkastning på 1,9 procent baserat på kursen vid årets slut och 42 procent av justerad vinst per aktie efter utspädning för Sandvik-koncernen totalt.

Aktiekapital

Antalet Sandvik-aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett nominellt värde om 1,2 kronor och aktiekapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Sandviks aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik äger inga egna aktier och senast nya aktier gavs ut var 2012 i samband med förvärvet av utestående aktier i Seco Tools.

Bemyndigande rörande förvärv av bolagets egna aktier

Årsstämman 2021 beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Sandvik-aktier vid ett eller flera tillfällen till ett sådant antal att bolaget innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som FTSE4Good och Ethibel Excellence Europe. De är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägare

Under 2021 ökade antalet aktieägare till 129 895 (106 289). Det finns aktieägare i 79 länder och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 44 (43) procent vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 36 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Personer i Sandviks koncernledning ägde den 31 december 2021 sammanlagt 116 911 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelseledamöter ägde 917 230 aktier (inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,07 procent av kapital och rösträtter.

Sandvik-aktien, fem års utveckling

Ett linjediagram som visar en mer positiv utveckling för Sandvik-aktien jämfört med utvecklingen för OMX Stockholm 30 (linjediagram)

Ägarfördelning per land, 31 december 2021

Cirkeldiagram som visa ägarfördelning per land, 31 december 2021. Sverige står för 56 %. (tårtdiagram)

Antal aktieägare, 31 december 2017–2021

Stapeldiagram som visar antal aktieägare, 31 december 2017-2021. Antalet för 2021 är cirka 130 000 aktieägare. (stapeldiagram)
Nyckeltal

 

2020

2021

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

1 254

1 254

Börsvärde vid årets slut (miljarder)

253

317

Antal aktieägare

106 289

129 895

Aktiekurs vid årets slut, SEK

201,3

252,6

Resultat per aktie efter utspädning, SEK (koncernen)

6,95

11,52

Justerad resultat per aktie efter utspädning, SEK (koncernen)

8,61

11,20

P/E-tal vid årets slut

28,9

22,0

Kursförändring under året, %

+10

+25,5

Ordinarie utdelning, kr/aktie

6,501)

4,752)

Utdelning/justerad resultat per aktie efter utspädning, %

75

422)

Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), %

13

28

Andel aktier i Sverige, %

57

56

Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, %

37

36

1)

Inklusive en extra utdelning om 2,00 kronor/aktie.

2)

Föreslagen utdelning.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

De tio största aktieägargrupperna

31 december, %

2020

2021

AB Industrivärden

12,5

13,4

Alecta Pensionsförsäkring

5,1

4,5

BlackRock

2,9

3,4

Swedbank Robur Fonder

3,4

3,2

Vanguard

2,6

2,8

Lundbergföretagen

2,4

2,7

SEB fonder

2,2

1,9

Fidelity

1,5

1,6

Norges Bank

1,7

1,5

Handelsbanken Fonder

1,5

1,4

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.