M1 Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapportering utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

Moderbolaget tillämpar generellt samma redovisningsprinciper som koncernen. I de fall moderbolagets redovisningsprinciper skiljer sig från koncernen presenteras de i samband med den not som beskrivs.

Redovisningsprinciper

Symbolen och rubriken visar var redovisningsprinciper finns beskrivna i not.

Ändrade redovisningsprinciper

Moderbolagets redovisningsprinciper har under 2020 ändrats i enlighet med vad som anges för koncernen i K1.

Klassificering och presentation

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning följer i sin uppställning årsredovisningslagen. Skillnaderna mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter avser främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt redovisningen av avsättningar under egen rubrik i balansräkningen.