Stark leverans på skiftet mot tillväxt

År 2021 var framgångsrikt och händelserikt för Sandvik, där vi levererade på vår strategi och gjorde viktiga framsteg i skiftet mot tillväxt. Det var ett år med hög förvärvsaktivitet och betydande nytillskott som förbättrar våra positioner ytterligare, såväl geografiskt och teknologiskt som när det gäller exponeringen mot olika kundsegment.

Stefan Widing, vd och koncernchef, sittandes i en fåtölj. (foto)

Stefan Widing
Vd och koncernchef

Vi har ett starkt tillväxtfokus. Vi har identifierat ett antal nyckelområden i våra kunders värdekedjor där vi vill etablera ledande positioner och där vi kan förbättra våra kunders produktivitet ytterligare. Viktiga strategiska tillväxtområden där vi flyttat fram positionerna rejält inkluderar CAM-programvara, industriell metrologi, runda verktyg, markstöd för gruvor samt gruvplanering.

Via förvärvet av CNC Software (skaparna av Mastercam) samt förvärven av Cambrio och ICAM
har vi nu en ledande global position inom CAM (Computer Aided Manufacturing), vilket ger oss en digital närvaro och tillgång till hundratusentals verkstadskunder och en fantastisk möjlighet att ytterligare förbättra deras produktivitet och automatisera deras tillverkningsprocesser. Runda verktyg är ett viktigt område för Sandvik att expandera i. Under året förvärvade vi GWS Tool Group i USA och Chuzhou Yongpu i Kina vilket passar väl in i vår ambition att öka vår närvaro i Nordamerika och Asien. Inom industriell metrologi tog vi ytterligare steg genom förvärven av DWFritz Automation och Dimensional Control Systems. Vi slutförde förvärvet av markstöds- och bergförstärkningsleverantören DSI Underground vilket ger oss en världsledande position inom ett område av yttersta vikt för våra gruvkunder. Vi tecknade även avtal om att förvärva Deswik, den ledande leverantören av mjukvara för gruvplanering, vilket kommer att bredda vårt digitala erbjudande.

Som ett resultat av de lyckade aktiviteterna på förvärvssidan höjde affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions sitt tillväxtmål 2025 till 6 miljarder kronor från tidigare 4 miljarder kronor.

Värdeskapande innovationer

Vi levererade även stark organisk tillväxt vilket visar styrkan i vår innovativa produktportfölj. Vi lanserade framgångsrikt ett antal nya produkter, till exempel den batterielektriska lastaren Sandvik® TH550B som är helt uppbyggd kring batteriet, den digitalt uppkopplade konkrossen Sandvik® QI353 som utformats för högre effektivitet och lägre kostnader, och vi utvecklade en ny metod för att lasermärka skär med datamatriskoder som möjliggör full spårbarhet.

“Den starka organiska tillväxten visar styrkan i vår innovativa produktportfölj.”

Den organiska orderingången steg med 30 procent och intäkterna ökade med 15 procent jämfört med 2020. Den totala tillväxten för Sandvik uppgick till 18 procent. Ett tydligt bevis på ett väl genomfört år i vår tillväxtstrategi med såväl stark organisk som förvärvad tillväxt.

Ett mer flexibelt bolag

Vi fortsatte att visa att Sandvik har förbättrat flexibilitet och snabbhet avsevärt. 2021 var ett återhämtningsår med hög efterfrågan då vi på ett bra sätt hanterade de utmaningar som uppstod i försörjningskedjan i form av komponentbrist och en mer ansträngd situation inom exempelvis frakt och logistik. Vi levererade 90 procent av besparingsprogrammen som kommunicerades 2020, vilket resulterade i en årlig besparingstakt om 1,1 miljarder kronor. Återstående 0,1 miljard kommer att realiseras under 2022. Vi har ett kontinuerligt kostnadsfokus och strävar hela tiden efter mer effektiva arbetssätt. Den justerade EBITA-marginalen steg till 19,1 procent för helåret jämfört med 17,2 procent under 2020.

Att vara flexibel är viktigare än någonsin i en turbulent omvärld. Kriget i Ukraina orsakar stor osäkerhet och mänskligt lidande och vi följer kontinuerligt utvecklingen. Under merparten av 2021 påverkades fortfarande många av de länder där vi verkar av pandemin, även om utvecklingen gått åt rätt håll i takt med att vaccinationsprogram rullats ut och vi har kunnat börja resa igen. Under pandemin tog vi stora kliv framåt i hur vi samarbetar digitalt vilket kommer att göra oss ännu bättre och mer effektiva i hur vi interagerar med kunder och arbetar på ett mer flexibelt sätt.

Styrelsen fattade i oktober beslut om att fortsätta processen för en utdelning av Sandvik Materials Technology till våra aktieägare och en notering av bolaget på Nasdaq Stockholm. Jag är övertygad om att det är mycket positivt för både Sandvik och Sandvik Materials Technology, som får ännu bättre möjligheter och förutsättningar att driva tillväxt som två separata och än mer fokuserade världsledande företag. En notering förutsätter fortsatt ett formellt styrelseförslag till en bolagsstämma och aktieägarnas godkännande, och målet är att noteringen ska ske under det andra eller tredje kvartalet 2022.

Hållbarhet

Hållbarhet är en stor affärsmöjlighet för Sandvik. Baserat på vår starka forskning utvecklar vi effektivare, säkrare och mer miljöanpassade lösningar. Vi gjorde framsteg inom flera av våra hållbarhetsmål 2030 under året. Utsläppen av växthusgaser minskade med 16,4 procent, trots högre aktivitetsnivåer.

I december anslöt vi oss till Science Based Targets initiative för att få våra ambitiösa klimatmål validerade av en tredje part. Dessutom åtar vi oss att ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Det här är ett viktigt steg för Sandvik som understryker vårt åtagande om hållbart företagande.

Medarbetarnas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Dessvärre så ökade olycksfrekvensen på arbetsplatsen. Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och ökade under året vårt fokus på området.

Sandvik fortsätter att stödja principerna i Förenta Nationernas Global Compact och bidrar till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls.

Under året lanserade vi vårt nya syfte: ”Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen”. Det summerar hur våra innovativa lösningar skapar värde för kunder, medarbetare, samhället och planeten, vilket bygger aktieägarvärde. Syftet är en stark kulturbärare som bidrar till att bygga och tydliggöra koncernens framtida riktning och strategi, samt att skapa engagemang hos medarbetarna.

Vi uppdaterade vår strategi med sex strategiska målsättningar med väldefinierade mätbara mål för 2025. Den bärande idén bakom strategin är att möjliggöra viktiga skiften i världen, såsom digitalisering och hållbarhet.

Slutligen så vill jag tacka våra medarbetare vars fantastiska arbete och engagemang under ett mycket intensivt år har lagt grunden till våra framgångar. Jag vill också tacka våra aktieägare och kunder för det fortsatta förtroendet.

Stefan Widing
Vd och koncernchef