Vd och koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner

Vd och koncernledning

Verkställande direktören är ansvarig för beslutsfattandet inom koncernen gällande de områden som delegerats från styrelsen. För att försäkra sig om ett heltäckande koncernperspektiv i dessa frågor har verkställande direktören utsett koncernledningen som ett rådgivande forum med fokus på hur koncernens mål, strategier, struktur och organisation ska uppnås. Koncernledningen sammanträder månadsvis och dess medlemmar ansvarar för genomförandet av verkställande direktörens beslut.

Under 2021 bestod koncernledningen av:

 • Stefan Widing, verkställande direktör och koncernchef samt chef för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, och (till 30 september 2021) chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions
 • Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör (till 31 oktober 2021)
 • Cecilia Felton, ekonomi- och finansdirektör (från 1 februari 2022) och chef för Group Control och tillförordnad ekonomi- och finansdirektör (1 november 2021–31 januari 2022)
 • Nadine Crauwels, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions
 • Christophe Sut, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions (från 1 oktober 2021)
 • Anders Svensson, chef för Sandvik Rock Processing Solutions
 • Henrik Ager, chef för Sandvik Mining and Rock Solutions
 • Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology
 • Jessica Alm, kommunikations- och hållbarhetsdirektör
 • Johan Kerstell, personaldirektör
 • Åsa Thunman, chefsjurist

Medlemmarna av koncernledningen presenteras närmare i Koncernledning.

Affärsområden

Sandviks organisationsmodell bygger på en decentraliserad affärsmodell. Sandvik har fyra separata affärsområden – Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och Sandvik Materials Technology – som bygger på olika produkterbjudanden. Varje affärsområde har fullt ansvar för sina respektive affärsresultat.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions är uppdelat i två affärsområdessegment – Sandvik Machining Solutions och Sandvik Manufacturing Solutions. Vidare är var och ett av de fyra affärsområdena uppdelat i ett antal divisioner baserat på produkterbjudande eller varumärke. Divisionen är den högsta operationella nivån i Sandviks organisatoriska struktur. Vissa divisioner som baseras på produkterbjudande är i sin tur indelade i affärsenheter som representerar en definierad del av produkterbjudandet.

För en överblick av Sandviks organisationsmodell hänvisas till Värdeskapande erbjudanden. Se även home.sandvik för närmare information om koncernens affärsverksamhet och produktportföljer.

Koncernfunktioner

Sandvik har fem koncernfunktioner: kommunikation och hållbarhet, finans, personal, juridik och IT. Koncernfunktionerna fokuserar specifikt på att etablera lämpliga värdeskapande strukturer och processer som är gemensamma för koncernen eller som avser ett specifikt område som koncernen ansvarar för.