Moderbolagets förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2020

1 505

1 611

31 449

34 565

Årets totalresultat

2 867

2 867

Utdelning till aktieägare

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

34

34

Förändring av säkring optionsprogram

176

176

Överföring av vinstmedel Sandvik Australian Limited Partnership

89

89

Utgående eget kapital 31 december 2020

1 505

1 611

34 615

37 731

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2021

1 505

1 611

34 615

37 731

Årets totalresultat

4 934

4 934

Utdelning till aktieägare

–8 140

–8 140

Överföring av vinstmedel Sandvik Australian Limited Partnership

78

78

Utgående eget kapital 31 december 2021

1 505

1 611

31 487

34 603