IF5 Speak up

Medarbetare och externa aktörer som bevittnat en överträdelse av vår uppförandekod, lagar eller våra policyer kan rapportera det, anonymt om så önskas, via vårt globala rapporteringssystem Speak Up. Möjligheten att göra sin röst hörd är viktig för att skapa en företagskultur inom Sandvik byggd på företroende, för att förbättra arbetsmiljön och minska företagets risk.

Vi har en Speak Up-utbildning för att öka medvetenheten om och förtroendet för Sandviks visselblåsarsystem. Vid slutet av 2021 hade 18 000 medarbetare genomfört utbildningen.

Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra webbplatser samt via telefonlinjer i alla större länder där Sandvik är verksamt. Speak Up-rapporterna gås igenom och varje ärende hanteras av en utredare med stöd från en specialiserad undersökningsfunktion.

Under 2021 rapporterades 220 (203) Speak Up-incidenter (se tabell). Av samtliga öppnade och stängda fall under 2021 så stängdes 87 (63) procent inom 90 dagar och 31 (45) procent kunde verifieras. 1 (2) procent av alla Speak Up-rapporter utgjordes av ärenden relaterade till mänskliga rättigheter.

 

Antal

%

 

 

 

 

 

Speak Up-rapporter

2020

2021

2020

2021

Personalärenden

69

83

34

38

Regelefterlevnad

43

32

21

15

Stöld och förskingring

10

8

5

4

Affärsdokumentation och information

12

10

6

5

Miljö, hälsa och säkerhet

20

18

10

8

Frågor

17

21

8

9

Övrigt

32

48

16

21

Totalt

203

220

100

100