GRI

Koncernens resultaträkning

MSEK

Not

2019

2020

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Intäkter

K2, K3

103 238

86 404

Kostnad för sålda varor

 

–61 662

–54 167

Bruttoresultat

 

41 576

32 237

Försäljningskostnader

 

–14 946

–10 710

Administrationskostnader

 

–6 643

–5 504

Forsknings- och utvecklingskostnader

K6

–3 674

–3 429

Andelar i intresseföretags resultat

K2

9

6

Övriga rörelseintäkter

K7

1 184

473

Övriga rörelsekostnader

K8

–4 119

–1 858

Rörelseresultat

K2, K4, K5

13 386

11 216

Finansiella intäkter

 

492

1 163

Finansiella kostnader

 

–1 729

–1 110

Finansnetto

K10

–1 237

54

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

12 150

11 270

Skatt

K11

–3 421

–2 517

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

 

8 728

8 753

 

 

 

 

Årets resultat, avvecklad verksamhet

K32

–205

–32

 

 

 

 

Årets resultat, koncernen totalt

 

8 523

8 721

 

 

 

 

Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

8 539

8 735

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–16

–14

 

 

 

 

Resultat per aktie före utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

6,97

6,99

Avvecklad verksamhet

 

–0,16

–0,03

Koncernen totalt

 

6,81

6,96

 

 

 

 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

6,96

6,98

Avvecklad verksamhet

 

–0,17

–0,03

Koncernen totalt

 

6,79

6,95

 

 

 

 

Koncernens totalresultat

 

 

 

Årets resultat

 

8 523

8 721

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

K22

–1 638

–1 146

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat

K11

323

225

 

 

–1 315

–921

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Årets omräkningsdifferenser hänförligt till utlandsverksamheter

 

1 880

–4 754

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

 

30

28

Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat

 

–2

0

Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

K11

–8

–8

 

 

1 900

–4 734

Övrigt totalresultat för året

 

585

–5 655

Årets totalresultat

 

9 108

3 066

 

 

 

 

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

9 124

3 077

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–16

–11