M9 Immateriella anläggningstillgångar

 

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

123

139

262

Nyanskaffningar

17

17

Avyttringar och utrangeringar

–20

–20

Utgående balans 31 december 2019

120

139

259

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

97

58

155

Avyttringar och utrangeringar

–20

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

11

28

39

Utgående balans 31 december 2019

88

86

174

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2019

32

53

85

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

120

139

259

Nyanskaffningar

4

4

Avyttringar och utrangeringar

–40

–40

Omklassificeringar

3

3

Utgående balans 31 december 2020

87

139

226

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

88

86

174

Avyttringar och utrangeringar

–22

–22

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

8

27

35

Utgående balans 31 december 2020

74

113

187

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

13

26

39

 

2019

2020

Administrationskostnader

39

35

Totalt

39

35

Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga utgifter för egen utveckling som en kostnad i resultaträkningen.

Avskrivning av immateriella tillgånga

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är för:

  • Patent 10–20 år
  • Goodwill 10 år