M10 Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanläggningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

1 724

14 365

1 508

1 537

19 134

Nyanskaffningar

14

178

61

706

959

Avyttringar och utrangeringar

–13

–496

–105

–66

–680

Omklassificeringar

31

813

101

–945

Utgående balans 31 december 2019

1 756

14 860

1 565

1 232

19 413

 

 

 

 

 

 

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

39

39

Avyttringar och utrangeringar

–3

–3

Utgående balans 31 december 2019

36

36

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

778

10 207

1 135

12 120

Avyttringar och utrangeringar

–9

–471

–103

–583

Omklassificeringar

0

0

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

51

680

92

823

Utgående balans 31 december 2019

820

10 416

1 124

12 360

 

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2019

972

4 444

441

1 232

7 089

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

1 756

14 860

1 565

1 232

19 413

Nyanskaffningar

28

52

32

318

430

Avyttringar och utrangeringar

–201

–9 702

–702

–514

–11 119

Omklassificeringar

59

221

73

–383

–30

Utgående balans 31 december 2020

1 642

5 431

968

653

8 694

 

 

 

 

 

 

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

36

36

Avyttringar och utrangeringar

–0

0

Utgående balans 31 december 2020

36

0

0

36

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2020

820

10 416

1 124

12 360

Avyttringar och utrangeringar

–95

–6 593

–530

–7 218

Omklassificeringar

–30

–30

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

46

252

78

376

Årets nedskrivningar

23

23

Utgående balans 31 december 2020

771

4 068

672

5 511

 

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

907

1 363

296

653

3 219