Fokus på tillväxt

2020 var ett år med speciella förutsättningar då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Vi står stadigt och är redo att skifta mot tillväxt.

Stefan Widing, vd och koncernchef (foto)

Stefan Widing vd och koncernchef

Jag tillträdde som vd och koncernchef för Sandvik den 1 februari 2020. Kort därefter stod det klart att den pandemi som hela världen ställdes inför också skulle ställa höga krav på Sandvik. Höga krav på oss som arbetsgivare, som partner till våra kunder och som aktör i de samhällen vi verkar. Vi agerade snabbt och kraftfullt för att trygga våra medarbetares arbetsplatser och för att kunna fortsätta serva våra kunder även under utmanande förhållanden. Många imponerande initiativ för att bistå med utrustning och annan hjälp i lokalsamhällena togs också av våra medarbetare under pandemin.

Ett mer flexibelt bolag

Samtidigt behövde vi vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Sandvik är långsiktigt konkurrenskraftigt och presterar bra, oavsett marknadsläge. Redan under 2019 anpassade vi oss till ett svagare konjunkturläge. Under våren 2020 initierade vi ytterligare åtgärder för att motverka effekterna av pandemin, vilket omfattade aktiviteter av både temporär och strukturell karaktär.

“Vi är redo att skifta mot tillväxt.“

Ett av våra finansiella mål är att vi ska ha en justerad rörelsemarginal om minst 16 procent, mätt på rullande 12-månadersbasis. Det har vi klarat även under denna turbulenta period. Jag ser det som ett påtagligt bevis på att Sandvik idag är ett betydligt mer flexibelt och motståndskraftigt bolag än tidigare. Ett skäl till att vi så snabbt kunde genomföra dessa anpassningar är vår decentraliserade affärsmodell där besluten i stor utsträckning tas ute i våra olika divisioner, nära marknaden och kunderna.

Hållbara affärer

Sandvik har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och vi fortsatte under året att arbeta intensivt för att kunna uppfylla våra långsiktiga mål med sikte på år 2030. För oss som teknikföretag, med en stark bas i forskning och utveckling, är hållbarhet en stor affärsmöjlighet. När vi utvecklar effektivare, säkrare och mer miljöanpassade lösningar tar vi och våra partners viktiga kliv mot en mer hållbar framtid. Vårt fokus på hållbarhet ökar också vår attraktivitet bland nuvarande och framtida medarbetare.

Sandvik fortsätter att stödja principerna i Förenta Nationernas Global Compact och bidrar till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls.

Strukturförändringar för framtiden

Under året fattade Sandviks styrelse beslut om att fortsätta med förberedelserna för en utdelning av affärsområde Sandvik Materials Technology till våra aktieägare. Styrelsens avsikt är att föreslå en utdelning och notering av Sandvik Materials Technology på Nasdaq Stockholm vid en bolagsstämma under 2022, förutsatt att omständigheterna då bedöms vara rätt.

Jag är övertygad om att det är rätt väg framåt, både för Sandvik Materials Technology och för övriga Sandvik.

I våra andra affärsområden initierades organisationsförändringar under 2020 med syfte att bättre kunna driva tillväxt i våra olika verksamheter. Vi ser en potential att göra det genom en ökad grad av digitalisering, automation och elektrifiering och genom en aktiv förvärvsagenda. I december ingick vi ett avtal om att förvärva underjordssäkerhetsföretaget DSI Underground, ett av de största förvärven i Sandviks historia.

Ett exempel på hur vi flyttar fram våra positioner och breddar vårt erbjudande med digitala lösningar är förvärvet av mjukvaruföretaget CGTech som kommer att bidra till att våra kunder blir ännu effektivare i sina tillverkningskedjor. Samtidigt har vi valt att gå ur eller minska vårt ägande i verksamheter där vi bedömer att andra är lämpligare ägare.

Stabil grund

Vår finansiella ställning är mycket stark. Vi har fortsatt att generera ett bra kassaflöde och vid årsskiftet hade vi en finansiell nettokassa. Det gör oss motståndskraftiga om marknadsläget skulle försämras och det ger oss förutsättningar att driva värdeskapande tillväxt.

2020 var på många sätt ett utmanande år men jag är övertygad om att det samtidigt har gjort Sandvik ännu starkare och mer flexibelt. Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare för ett fantastiskt arbete under stundtals svåra förhållanden och även tacka våra aktieägare och kunder för det fortsatta förtroendet. Vi har en stabil grund att stå på. Nu ska vi ta tillvara alla de intressanta tillväxtmöjligheter som vi ser framför oss.

Stockholm, mars 2021

Stefan Widing
Vd och koncernchef