GRI

Översikt

Sandvik Mining and Rock Technology

År 2020 var ett bra år för Sandvik Mining and Rock Technology, trots de tuffa marknadsförhållandena till följd av coronapandemin. En minskad efterfrågan på eftermarknaden kompenserades av en stor ökning av utrustningsordrar.

Sandvik Mining and Rock Technology tillverkar utrustning och verktyg för gruv- och anläggningsbranschen och erbjuder tjänster och digitala lösningar för att maximera kundernas produktivitet och lönsamhet. Den största delen av försäljningen (83 procent) sker inom gruvsegmentet. Affärsområdets verksamhet omfattar erbjudanden som utrustning, bergborrningsverktyg, reserv- och slitdelar för bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning, stenbrytning samt brytning och rivning. Sandvik Mining and Rock Technology är ledande inom gruvbranschen när det gäller automatiserade lastnings- och transportsystem i underjordsgruvor.

Från och med den 1 januari 2021 utgör divisionen Crushing and Screening ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions, för att ytterligare skapa lönsam tillväxt inom krossning och sortering. Divisionen Crushing and Screening omfattar främst andra områden i värdekedjan och ställs inför andra utmaningar än övriga divisioner inom Sandvik Mining and Rock Technology. Sandvik Mining and Rock Technology bytte även namn till Sandvik Mining and Rock Solutions.

Marknaden 2020

Trots att coronapandemin gjorde kunderna mer försiktiga i sina beslut så var de underliggande marknadsförhållandena i gruvbranschen fortsatt stabila. Råvarupriserna befann sig på en stabil nivå trots en nedgång i början av året och metallpriserna återhämtade sig bra under den andra halvan av året. Affärsområdet har störst exponering mot guld och priser på rekordnivåer drev på utvecklingen. Höga råvarupriser i kombination med låga oljepriser innebär att många gruvföretag har mycket god lönsamhet. Australien hade en särskilt bra tillväxt under året och är, tillsammans med Sydafrika, våra största marknader med stora ordrar under andra kvartalet. Efterfrågan på utrustning fortsatte att ligga på en hög nivå, men coronapandemin och tillgänglighetsproblem ledde till färre underhållsarbeten, vilket hade en negativ inverkan på eftermarknaden.

2020 i siffror

Intäkter per råvara

Sandvik Mining and Rock Technology: Intäkter per råvara (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Mining and Rock Technology: Intäkter per marknadsområde (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2019

2020

1)

Justerat för jämförelsestörande poster: –533 miljoner kronor under 2020 och –309 miljoner kronor under 2019.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

44 379

41 403

Intäkt

44 777

40 032

Rörelseresultat

8 602

7 389

Rörelsemarginal, %

19,2

18,5

Justerat rörelseresultat1)

8 911

7 923

Justerad rörelsemarginal, %

19,9

19,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

32,3

28,0

Antal medarbetare2)

14 229

14 178

Könsfördelning (män/kvinnor), %

84/16

84/16

Kvinnor i ledande befattning, %

17,0

17,8

Sjukfrånvaro p.g.a. arbetsskador per miljon arbetstimmar (LTIFR)

0,6

0,8

Total olycksfrekvens (TRIFR)

3,4

3,0

Översikt

Produktportfölj

Utrustning för bergborrning, avverkning, brytning, krossning, lastning och transport. Förbrukningsvaror för borrning, verktyg, service, reserv- och slitdelar.

Marknadsbeskrivning

Gruvor:

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. Betydande eftermarknadsförsäljning.

Anläggning:

Sandvik är verksamt inom nischerna bergavverkning, krossning och sortering. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor:

  • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
  • Metall- och mineralpriser
  • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
  • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automatisering och elektrifiering
  • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet

Anläggning:

  • BNP-tillväxt/urbanisering
  • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
  • Statliga stimulansprogram
  • Produktion av ballastmaterial
  • Cementförbrukning

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Gruvor:

Konsoliderad inom vissa segment som gruvdrift i hårda bergarter under jord: Epiroc, Metso Minerals, Caterpillar och Komatsu Mining.

Anläggning:

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Epiroc, Terex, Metso Minerals, Caterpillar och Furukawa. I övrigt många lokala aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor:

Cirka 95 procent direktförsäljning med ett globalt servicenätverk.

Anläggning:

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka eftermarknadsverksamheten inom den befintliga kundbasen. Öka marknadsandelen inom ovanjordsborrning. Nå högre service nivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatisera, elektrifiera och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom sammanslagningar och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och anläggningsmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknologisk utveckling och framväxt av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och efterlevnadsrelaterade risker. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.