IF9 Miljöavtryck

Koldioxid och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp (CO2). Under 2020 fanns 88 miljöåtgärdsplaner, innehållande fler än 260 individuella åtgärder, inom Sandvik. Exempel på initiativ är värmeväxlingssystem, förbättrad isolering i byggnader, LED-belysning eller solpaneler på taken. Den ekonomiska nedgången och ett fokus på kostnadskontroll, samt arbetstidsförkortningar, ledde till att många av dessa projekt försenades eller sköts upp. Det rapporterade utfallet var därför nära noll och den minskning av koldioxidutsläpp och energianvändning som vi rapporterar beror i allt väsentligt på årets låga aktivitetsnivåer.

Sandviks målsättning för 2020 var att minska energiförbrukningen med 1,3 procent och minska CO2-utsläppen med 1,3 procent genom miljöförbättrande åtgärder. De genomförda åtgärderna motsvarade en årsreduktion av energiförbrukning med 0,2 procent och koldioxidutsläpp med 0,3 procent, under ett år då många projekt var antingen stoppade eller uppskjutna. Vi lyckades ändå minska total energi med nästan 13 procent och koldioxidutsläppen minskade med över 18 procent jämfört med föregående år. Eftersom få projekt slutfördes så antas det mesta av minskningarna bero på låga aktivitetsnivåer till följd av covid-19 och, i något mindre utsträckning, på projekt som slutförts tidigare år.

Våra största produktionsanläggningar i Europa har köpt elektricitet från energikällor med låga utsläpp sedan 2013. Detta har lett till en minskning av de årliga utsläppen med cirka 112 000 ton, baserat på 2020 års resultat.

Fördelning av energiförbrukning

Fördelning av energiförbrukning (tårtdiagram)
Energiförbrukning

Energiförbrukning (TJ)

2019

2020

Icke förnybara bränslen

2 811

2 365

Bensin

223

136

Diesel

355

293

Gasol

698

474

Naturgas

1 442

1 417

Eldningsolja

93

45

 

 

 

Förnybara bränslen

15

27

Etanol

2

2

HVO

13

24

Total energi från bränslen

2 825

2 392

 

 

 

El från elnätet

4 865

4 307

Egen förnybar elektricitet

8

10

Köpt värme och ånga

294

267

Såld värme

–35

–38

Total elektricitet, värme och ånga

5 132

4 547

Total energiförbrukning

7 958

6 939

Energiintensitet

Total energianvändning i relation till försäljning

2019

2020

GJ/MSEK fakturerad försäljning

77

80

Minskad energiförbrukning

 

TJ

%

Total energianvändning 2019

7 958

 

Miljöförbättrande åtgärder

–17

–0,2

Övrig påverkan

–1 002

–12,6

Total energianvändning 2020

6 939

–12,8

CO2-utsläpp 2016–2020, ton

CO2-utsläpp 2016–2020, ton (stapeldiagram)

Energi per affärsområde

Energi per affärsområde (tårtdiagram)
Utsläpp

Växthusgaser (kton CO2)

2019

2020

Scope 1

177

146

Scope 2 (platsbaserat)

279

239

Initiativ för att använda elektricitet med låga utsläpp

–120

–112

Scope 2 (marknadsbaserat)

159

128

Brutto totalt (platsbaserat)

455

385

Netto totalt (marknadsbaserat)

335

274

Den största anledningen till skillnader mellan faktorerna för platsbaserat och marknadsbaserat kommer från inköp av elektricitet med låga utsläpp för våra europeiska verksamheter. Under 2020 använde Sandvik 974 GWh el från elnätet i Europa. Vi köpte och annullerade ursprungsgarantier för all el som användes i dessa länder under året.

CO2-utsläpp per affärsområde

CO2-utsläpp per affärsområde (tårtdiagram)
Utsläppsintensitet

Netto totalt CO2-utsläpp i relation till försäljning

2019

2020

ton/MSEK fakturerad försäljning

3,2

3,2

Minskning av växthusgaser

 

kton

%

CO2-utsläpp 2019

335

 

Miljöförbättrande åtgärder

–1

–0,3

Övrig påverkan

–61

–18,1

CO2-utsläpp 2020

274

–18,4

Övriga luftutsläpp

Övriga utsläpp till luft (ton)

2019

2020

NOx

203

166

SOx

36

2

Flyktiga organiska föreningar (NMVOC)

46

29

Övriga utsläpp till luft beräknades utifrån rapporterad användning av fossilt bränsle. Förutom de rapporterade värdena i tabellen ovan så genererar stålverken uppskattningsvis 145 ton NOx och 31 ton SOx per år.

Vatten

Omkring 90 procent av vår tillverkning sker i områden med god tillgång till vatten. Vi övervakar ändå vattenanvändningen och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av kylvatten för att minska behovet av färskvatten.

Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Vatten och utloppsvatten

Vattenuttag (1,000 m3)

 

2019

2020

 

 

 

 

 

Färskvattenuttag per källa

Alla områden

Vattenbristområden

Alla områden

Vattenbristområden

Ytvatten

4 332

0

4 014

0

Grundvatten

1 048

87

1 090

103

Tredje part

2 194

42

2 110

20

Regn

23

14

18

9

Totalt uttag

7 597

143

7 232

131

Vattenutsläpp (1,000 m3)

 

2019

2020

 

 

 

 

 

Vattenutsläpp per mottagare

Alla
områden

Vattenbristområden

Alla
områden

Vattenbristområden

Ytvatten

1 495

0

1 377

0

Färskvatten

907

0

809

0

Övrigt vatten

588

0

569

0

 

 

 

 

 

Grundvatten

492

0

452

0

Färskvatten

4

0

3

0

Övrigt vatten

488

0

448

0

 

 

 

 

 

Tredje part

5 610

143

5 403

131

Färskvatten

5 415

143

5 224

131

Övrigt vatten

195

0

179

0

Totalt

7 597

143

7 232

131

Vattenintensitet

Vatten totalt i relation till försäljning

2019

2020

m3/MSEK fakturerad försäljning

74

84

Minskning av totalt vatten

 

1 000 m3

%

Vatten 2019

7 597

 

Miljöförbättrande åtgärder

0

0

Övrig påverkan

–365

–4,8

Vatten 2020

7 232

–4,8

Vatten ingår inte i Sandviks produkter. Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten oundvikligen att dunsta och förångas. I förhållande till produktion och totala vattenvolymer är de förångade volymerna obetydliga. Det finns inga steg i våra tillverkningsprocesser som skulle kunna orsaka irreversibla föroreningar av vattnet som används. Allt vatten som vi använder släpps tillbaka efter nödvändig behandling, antingen i våra egna eller tredje parts reningsverk. För de största tillverkningsenheterna kontrolleras användning och utsläpp av vatten noggrant och enligt gällande tillstånd. Inga betydande incidenter relaterat till vatten rapporterades.

Användning, återanvändning, rekonditionering och återvinning

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall. Det totala avfallet minskade med 2 procent. Under 2020 återvann 18 Sandvik-anläggningar 100 procent av sitt avfall. Sandvik återvinner både stål och hårdmetall.

Avfall

Avfallskategori och metod för bortförsel (tusen ton)

Avfallskategori och metod för bortförsel (kton)

2019

2020

Farligt avfall

34

33

till återanvändning

14

15

till annan bortskaffning

20

17

 

 

 

Icke-farligt avfall

299

294

till återanvändning

48

36

till annan bortskaffning

251

258

Totalt avfall

332

327

Metoderna för avfallshantering har utformats efter Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 om transport av avfall av den 14 juni 2006. Dessa definitioner ska tillämpas av våra rapporterande enheter. Fastställande av metod för bortforsling varierar inom företaget men baseras i huvudsak på information från företaget som sköter avfallshanteringen.

Totalt avfall per affärsområde

Totalt avfall per affärsområde (tårtdiagram)
Avfallsintensitet

Total mängd genererat avfall i relation till försäljning

2019

2020

ton/MSEK fakturerad försäljning

3,2

3,8

Minskning av totalt avfall

 

kton

%

Avfall 2019

332

 

Miljöförbättrande åtgärder

0

0

Övrig påverkan

–5

–1,6

Avfall 2020

327

–1,6

Redovisningsprinciper

Miljödata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem och rapporteringen sker kvartalsvis för miljörelaterade nyckeltal. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. Data för energi och utsläpp av växthusgaser beräknas utifrån inrapporterad konsumtionsdata. Omvandlingsfaktorerna fastställs i våra EHS-definitioner som finns i dokumentationen för styrsystemet. Dessa faktorer för Scope 1 kommer från det svenska naturvårdsverket. För Scope 2 härleds platsbaserade utsläpp från användningen av el från rapporterad förbrukning som omvandlas med utsläppsfaktorer enligt listan i GHG-protokollets beräkningsverktyg för växthusgaser, version 4.8. Ett undantag gäller amerikanska företag där det amerikanska naturvårdsverkets Power Profiler-verktyg används för att bättre tillgodose skillnaden i koldioxidavtryck inom landets olika elnät. För de marknadsbaserade utsläppen används specifika utsläppsfaktorer, om sådana finns tillgängliga, och i övrigt samma faktorer som för platsbaserade utsläpp.

I tabellerna som visar minskningar av energi, utsläpp av växthusgaser, vatten och avfall erhålls raden ‘Miljöförbättrande åtgärder av data vid årets slut’ från anläggningar som registrerat och genom-fört sådana åtgärder. Den återstående skillnaden mellan 2019 och 2020, positiv eller negativ, summeras och redovisas som ‘övrig påverkan’. Övrig påverkan består av andra faktorer exempelvis relaterade till väder, produktion eller annan påverkan som inte är direkt relaterad till förbättringsaktiviteten men påverkar det absoluta utfallet.

I den data som presenteras för vattenutsläpp har uppdelningen av data i enlighet med GRI Standard 303-4 utförts genom att vi använder en fördelningsnyckel, där en sådan kan erhållas från enheterna. Fördelningsnyckeln anger hur utsläppt vatten förbrukas. Fördelningsnyckeln hämtades från de största produktionsenheterna i slutet av 2019 och tillämpas på data från både 2019 och 2020. Varje enhet har angivit en uppskattad uppdelning av sitt utsläppta vatten. Där ingen sådan uppdelning kunde uppges har det rapporterade vattenuttaget rapporterats som färskvatten till tredje part. Vid definitionen av vattenstress så har de större produktionsenheterna själva definierat om de uppfyller kriterierna för område med vattenstress utifrån den definition som anges i GRI:s Standard 303. Allt vatten anses vara färskvatten när det ingår i våra produktionsprocesser.