IF7 Medarbetare

Vid utgången av 2020 var antalet medarbetare 37 125 (40 235).

Kompetensutveckling

Topp 300-chefer, nationaliteter

Topp 300-chefer, nationaliteter (tårtdiagram)

Andel kvinnor i chefsposition, %

Andel kvinnor i chefsposition, % (linjediagram)

Sandvik erbjuder utvecklingsmöjligheter genom utbildning på arbetsplatsen, virtuella utbildningskanaler och klassrumsutbildning. 2020 skrev vi kontrakt med LinkedIn Learning och kan nu erbjuda våra medarbetare ett brett utbud av digitala utbildningar i varierande ämnen och på olika språk, tillgängliga för samtliga enheter. Vi erbjuder våra medarbetare ledarskapsprogram, specialutbildning, digitala workshops, mentorskap och andra möjligheter att förvärva nya kompetenser och kunskaper. Till följd av pandemisituation sköts de flesta ledarskaps- och expertprogram på framtiden, vilket ledde till att endast 36 (549) medarbetare deltog i ett program. Under fjärde kvartalet lanserades ett digitalt ledarskapsprogram, Leading Remote, och 30 medarbetare deltog i detta under kvartalet.

Global Graduate-program

Global Graduate-programmet är Sandviks globala trainee-program som ger unga talanger möjlighet att utforska olika delar av våra verksamheter under 18 månader. 2019 startade det fjärde programmet. För att säkerställa ett team som speglar vår globala närvaro kommer våra tio deltagare från olika delar av världen: Kina, Indien, Finland, Sverige och USA.

Intern arbetsmarknad

Som medarbetare inom Sandvik är du ansvarig för din egen karriärsutveckling. Sandvik erbjuder en lång rad karriärmöjligheter. Vår interna arbetsmarknad ger våra medarbetare möjlighet att arbeta inom andra delar av Sandvik eller i andra länder för att växa och utvecklas både på det personliga och det yrkesmässiga planet. Cirka 1 790 (2 700) personer anställdes under 2020 och en majoritet av befattningarna annonserades på den interna arbetsmarknaden.

Mångfald och inkludering

Andelen kvinnor i chefspositioner ökade till 18,5 procent (18,2), andelen kvinnor i divisionernas ledningsgrupper var 20 procent (19) och andelen kvinnor i vår talangpool var 33 procent (25). 19 procent (19) av medlemmarna i ledningsgrupperna var icke-européer. I våra hållbarhetsmål för 2030 ingår att uppnå en tredjedel kvinnliga chefer.

Vi erbjuder utbildning i mångfald och inkludering genom en verktygslåda för ledarskapsutbildning som innehåller e-lärande, workshops och övningar. Vi rullade ut en global, digital utbildning inom mångfald och inkludering i vilken 19 682 personer deltog med stort engagemang. Vårt Bridge-program fokuserar på ledarskap över gränser och alla våra interna globala ledarskapsprogram innehåller utbildning om hur chefer kan arbeta med mångfald och inkludering.

Medarbetarengagemang

Vartannat år genomför vi en global medarbetarundersökning inom Sandvik. I undersökningen 2020 uppgick Sandviks index för medarbetarengagemang till 80 procent (76 år 2018) deltagande uppgick till 83 procent (87 år 2018). Undersökningen används som startpunkt för gruppvisa utvecklingssamtal och utvecklingsaktiviteter. Den mäter hur engagerade medarbetarna är och om vi som företag gjort rätt saker för att uppnå goda resultat.

Alla medarbetare på Sandvik erbjuds minst ett individuellt utvecklingssamtal med sin chef per år. Samtalet fokuserar på tidigare prestationer, nya mål och utvecklingsplaner för kommande år. Under 2020 deltog 95 (97) procent av medarbetarna i utvecklingssamtal.

Under 2020 omfattades 58 (61) procent av medarbetarna av kollektivavtal.

Totalt antal medarbetare per anställningskontrakt och kön1)

 

Kvinnor

Män

Totalt

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Tillsvidare

7 502

7 308

31 130

30 434

38 632

37 742

Tidsbegränsat

461

439

1 423

1 291

1 885

1 730

Totalt

7 963

7 747

32 553

31 725

40 516

39 472

Totalt antal medarbetare per anställningstyp och kön1)

 

Kvinnor

Män

Totalt

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Heltid

7 217

7 071

31 982

31 195

39 199

38 266

Deltid

743

671

574

535

1 317

1 026

Totalt

7 960

7 742

32 556

31 730

40 516

39 472

Total personalstyrka per anställningskontrakt och region1)

 

Tillsvidare

Tidsbegränsat

Totalt

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Europa

23 340

22 530

710

634

24 050

23 164

Nordamerika

4 545

4 449

26

13

4 571

4 462

Sydamerika

1 745

1 747

29

19

1 774

1 766

Afrika och Mellanöstern

1 922

1 883

214

245

2 136

2 128

Asien

6 200

6 216

891

804

7 091

7 020

Australien

928

942

20

19

948

961

Totalt

38 680

37 767

1 890

1 734

40 570

39 501

Totalt antal och andel nyanställda och personalomsättning per åldersgrupp, kön och region1)

Totalt antal och nyanställda per ålder1)

 

2019

2020

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

Anställda

%

Anställda

%

Under 30

859

35

475

31

30–50

1 379

57

972

62

Över 50

187

8

114

7

Totalt

2 425

100

1 561

100

Totalt antal och nyanställda per kön1)

 

2019

2020

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

Anställda

%

Anställda

%

Kvinnor

607

22

406

23

Män

2 120

78

1 384

77

Total

2 727

100

1 790

100

Totalt antal och nyanställda per region1)

 

2019

2020

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

Anställda

%

Anställda

%

Europe

1 249

46

742

41

North America

627

23

302

17

South America

222

8

173

10

Africa & Middle East

113

4

81

4

Asia

355

13

387

22

Australia

161

6

105

6

Totalt

2 727

100

1 790

100

Totalt antal och omsättning nyanställda per ålder1)

 

2019

2020

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Under 30

501

9

502

11

30–50

1 990

8

1 458

6

Över 50

1 492

14

1 100

10

Totalt

3 983

10

3 060

8

Totalt antal och omsättning nyanställda per kön1)

 

2019

2020

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Kvinnor

832

10

646

8

Män

3 151

10

2 361

7

Totalt

3 983

10

3 007

8

Totalt antal och omsättning nyanställda per region1)

 

2019

2020

1)

Skillnader i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för vissa kategorier.

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Europa

1 993

8

1 587

7

Nordamerika

861

19

683

15

Sydamerika

280

15

179

10

Afrika och Mellanöstern

233

11

120

6

Asien

528

7

385

6

Australien

151

16

106

11

Totalt

4 046

10

3 060

8

Anställda per kön och medarbetarkategori

 

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Tjänstemän

26

26

74

74

54

53

Arbetare

12

12

87

88

46

47

Totalt

20

20

80

80

100

100

Anställda per åldersgrupp och medarbetarkategori

 

Under 30 (%)

30–50 (%)

Över 50 (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Tjänstemän

9

8

64

64

27

28

54

53

Arbetare

16

15

56

57

28

28

46

47

Totalt

12

11

60

61

27

28

100

100

Sammansättning av styrande instanser och övriga medarbetare

 

 

Åldersstruktur, %

 

Andel kvinnor, %

Under 30

30–50

Över 50

Styrelsen

27

27

73

Koncernledningen

33

33

67

Chefer

18,5

1

68

31

Övriga medarbetare

19,6

12

60

28

Redovisningsprinciper

Statistik avseende antal anställda, motsvarande heltidstjänster (FTE), hämtas från koncernens finansiella konsolideringssystem. Antalet anställda har reviderats för 2014–2017 då vi nu rapporterar antal FTE för kvarvarande verksamhet, i linje med den finansiella redovisningen. All övrig medarbetardata (ålder, kön, personalomsättning, antal nyanställda, deltids- eller heltidsanställda, utvecklingssamtal, chefer etc) hämtas från koncernens gemensamma HR-system och omfattar 98 procent av Sandviks medarbetare. Dessa siffror sammanställs på årsbasis. Vår definition av chef är en medarbetare som ansvarar för en organisation. Sandvik har en liten, ej signifikant, andel personal som är icke Sandvik-anställda.