IF6 Regelefterlevnad

Sandvik hanterar efterlevnadsrisker genom ett program för regelefterlevnad inom fyra områden: bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd och koordineras av en koncernfunktion. Under 2020 fokuserades det strategiska arbetet i huvudsak på utrullning av ett system för regelefterlevnad, det så kallade Compliance House. Compliance House är ett verktyg som ger samtliga nivåer i företaget, från enskilda affärsenheter till styrelsen, en överblick över vilka krav som är relevanta i de fyra regelefterlevnadsprogrammen, samt aktuella risknivåer och status för regelefterlevnad. Syftet med Compliance House är att integrera regelefterlevnad ytterligare i verksamheten och att möjliggöra övervakning av risker och efterlevnad på enhetsnivå. Vårt mål för 2020 att införa Compliance House vid 25–50 procent av våra enheter uppfylldes.

Medarbetarna erbjöds utbildning i regelefterlevnad i olika former såsom e-utbildning, webbinarier och klassrumsutbildningar. Totalt genomgick 8 538 (3 800) deltagare utbildning.

Under 2020 pågick omfattande aktiviteter inom regelefterlevnadsprogrammet för handelsrätt till följd av förberedelser inför Brexit, handelskrig samt ett antal ändringar av tulltariffer och internationella sanktioner som infördes av USA och andra länder. Inom dataskydd påbörjades arbetet med att inrätta nätverk och formella processer för dataskydd. Andra aktiviteter var publicering av formella styrdokument, en utvidgad utbildning för ökad medvetenhet och arbete för att sprida det europeiska GDPR-programmet till global nivå.

Sandvik har nolltolerans mot mutor och korruption. Under 2020 låg fokus på att implementera processer och system för att hantera risker med administrativa mellanhänder, till exempel tullagenter.

Med vårt regelefterlevnadsprogram för konkurrensrätt minskar vi riskerna kring konkurrens- och antitrustlagstiftning i samtliga länder där Sandvik är verksamt. Programmet baseras på regelbunden e-utbildning och lärarledd utbildning för medarbetare som kan bli utsatta för konkurrensrättsrelaterade risker i sitt arbete. 2020 fick ungefär 3 583 (1 500) medarbetare utbildning i konkurrensrätt. Denna utbildning repeteras och uppdateras vartannat år. Omfattande riktlinjer för konkurrensrätt finns tillgängliga för alla medarbetare och de uppmanas även att ta kontakt med Sandviks legala stödfunktioner om det finns skäl att misstänka oegentligheter i verksamheten.

Sandvik tilldelades inga väsentliga böter eller icke-monetära sanktioner för överträdelser av lagar eller regler relaterat till våra fyra områden.